Grisgårdar – ventilation och läkemedelsanvändning

Länsstyrelsen kontrollerade grisgårdar under 2011, med fokus på ventilation och läkemedelsanvändning. Djurskyddet var bra på de flesta gårdarna. Luftkvaliteten var överlag god, men larmfunktionerna fungerade inte alltid. Användningen av villkorade läkemedel hade förbättrats sen 2010. Det fanns dock fortfarande brister vad gällde besöksfrekvensen av ansvarig veterinär.

Kontroll

Länsstyrelsen gjorde extra kontroller av grisgårdar under sommar och höst 2011, med fokus på ventilation och läkemedelsanvändning. Totalt besöktes 29 grisgårdar, varav 17 slaktsvinsgårdar. Storleken på slaktvinsbesättningarna varierade mellan 500 och 2500 grisar, och för smågrisproducenterna mellan 40 och 400 suggor.  

Resultat ventilation

Luften var bra på 28 av gårdarna. Bara en gård hade dålig luft, med mycket höga ammoniakhalter i de flesta av gårdens avdelningar.

De vanligaste bristerna på gårdarna var avsaknad av fungerande larm för övertemperatur (5 gårdar) och en del smutsiga boxar (5 gårdar). Alla gårdar hade till största delen rena boxar. Grisarna var oacceptabelt smutsiga på en gård. På tre gårdar var ljudnivån för hög.  

Resultat läkemedelsanvändning

På tre av gårdarna saknades ett giltigt kontrakt med ansvarig veterinär. Elva gårdar hade ofullständig anmälan om villkorad läkemedelsanvändning. Bristerna bestod av att det saknades uppgifter om någon i personalen.

Alla personer som sprutade hade genomgått kurs i villkorad läkemedelsanvändning. Fyra gårdar saknade skriftliga rutiner rörande läkemedelsanvändningen. Läkemedelsförbrukningen var i genomsnitt låg på gårdarna, och de flesta av gårdarna arbetade förebyggande för att motverka onödig läkemedelsanvändning.

De flesta gårdarna vaccinerade sina grisar. Sjukdomsläget var i genomsnitt bra på alla gårdar. Besöksfrekvensen från gårdens ansvariga veterinär varierade kraftigt, från var femte vecka till en gång i halvåret. Gårdar med villkorad läkemedelsanvändning ska besökas var 5-8 vecka.

Besöksfrekvensen från veterinär hade blivit bättre sen föregående år. Även journalföringen fungerade bättre.