Kontroller av kalvar och ungdjur 2012/2013

Under perioden 1 november 2012 till 31 mars 2013 genomförde Länsstyrelsen ett kontrollprojekt på 441 lantbruk med nötkreatur. Syftet var att göra en vanlig djurskyddskontroll med inriktning på kalvar och ungdjur och framför allt kalvarnas hälsa. Vid 90 % av de kontrollerade gårdarna fanns inga problem med kalvhälsan. Vid 51 % av de kontrollerade gårdarna bedömdes djurhållningen så god att det inte krävdes någon uppföljning alls.
Kalv inomhus med märkning i örat

Mål med projektet

Målet med projektet var att se hur de nya bestämmelserna kring spalthållning och kalvning följs samt hur kalvars hälsa var i Västra Götalands län. Syftet med projektet var att se om det fanns ett stort problem med kalvars hälsa i vårt län.

Resultat

42 % av de kontrollerade gårdarna hade mjölkproduktion.

Vid 90 % av gårdarna var omständigheterna runt kons plats i samband med kalvning bra och hon hölls lösgående i samband med kalvningen. Man hade också vid dessa gårdar en plan på hur man skulle hålla kon när hon skulle kalva.

Vid 96 % av de kontrollerade gårdarna hölls kalvar yngre än fyra månader på ett sådant underlag så att de hade det bra och bestämmelserna var uppfyllda.

Vid 10 % av gårdarna noterades problem med kalvhälsan i form av hosta, diarré, dåligt hull/ eller tillväxt eller andra sjukdomsproblem.

Vid kontrollen genomfördes också en kontroll av de vuxna nötkreaturen och andra djur på gården som fanns i samma utrymme som kalvarna eller ungdjuren, eller som sågs på gården. Det som kontrollerades var uppenbara brister eller allvarliga brister. Vid 77 % av gårdarna hittades inga allvarliga- eller uppenbara brister hos de vuxna djuren. Vid 3 % av kontrollerna hittades klart uppenbara brister hos gårdens andra djur. Detta kan röra sig om gårdens andra livsmedelsproducerande djur eller djurhållarens egen hund, katt eller häst.

Vid 49 % av gårdarna som kontrollerades hittades brister som krävde uppföljning. Den vanligaste bristen var att djuren var oacceptabelt smutsiga, ca 30 % av de kontrollerade gårdarna hade denna brist. Uppföljningen skedde genom återbesök eller genom administrativ uppföljning.

Läkemedelshantering

Vid sju av kontrollerna kontrollerades även hur läkemedelshanteringen skedde på gården. De brister som noterades var att man hade kvar utgångna mediciner, man hade medicinflaskor som saknade märkning om vilket djur det skulle ges till samt att använda sprutor och kanyler förvarats på fel sätt. Brister konstaterades på fem av gårdarna

 

Hos Jordbruksverket kan du läsa mer om de nya reglerna och om hur kalvar och kalvning ska skötas