Djurskyddskontroll

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller runt om i länet och syftet är att kontrollera att de som äger, sköter och har hand om djur följer djurskyddslagstiftningen. Vi utför både förebyggande kontroller på framförallt djur inom lantbruket, men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Jordbruksverket använder programmet STORK för att ta fram de rutinkontroller som Länsstyrelsen ska utföra. Kontrollen inriktas framförallt på helheten. Djurhållaren har det fulla ansvaret för sina djur, sin djurhållning och för att djuren sköts på ett bra sätt. Kontrollanterna har id-handlingar med sig, och de har rätt att se alla djur och utrymmen. Smittskyddet är viktigt. Kontrollerna är vanligen avgiftsfria, och Länsstyrelsen försöker samordna sina kontroller. Efter kontrollen skickar Länsstyrelsen en kontrollrapport. Vid vissa tillfällen skrivs även ett föreläggande.

Ring om du har frågor om din kontroll

Har vi varit hos dig och gjort kontroll? Har du frågor, kommentarer och/eller funderingar om kontrollen? Hittar du inte svaret på dina frågor här? RING oss!

Du hittar telefonnumret till din handläggare på kontrollrapporten som vi skickar ut. Om du ännu inte fått kontrollrapporten kan du ringa till växeln och be att få prata med någon som arbetar med djurskydd. Numret till växeln hittar du här till höger på sidan.

När görs kontroller?

Kontroller görs i samband med

 • rutinkontroller, som är slumpmässigt utvalda,
 • uppföljningar av brister,
 • anmälningar,
 • extra kontroller inom utvalda områden,
 • tillståndsansökningar.  

Meddelas kontrollerna i förväg?

Vanligtvis föranmäler vi de kontroller som görs rutinmässigt, till exempel så kallade normalkontroller. Föranmälan görs som regel tidigast 24 timmar innan kontrollen genomförs.

Vid uppföljande kontroller avgör syftet och vad som ska kontrolleras om vi föranmäler eller inte. Vid anmälningar föranmäler vi som regel inte.

Dessa rutiner är enligt Jordbruksverkets instruktioner.  

Kontrollanten går aldrig själv in i en ladugård eller annat djurutrymme utan tillåtelse från någon djuransvarig.  

Hur vet jag att personen kommer från Länsstyrelsen?

En djurskyddskontrollant har alltid med sig legitimation eller ett tjänstgöringsintyg.  Oftast har kontrollanten även arbetskläder märkta med Länsstyrelsens logga.  

Måste jag släppa in kontrollanten?

Kontrollanten har rätt att se alla djur och djurutrymmen. Om djurägaren vägrar detta kan kontrollen göras med hjälp av polis.  

Hur fungerar smittskyddet?

Kontrollanterna gör oftast flera kontroller per dag, men byter skyddskläder mellan varje kontroll.  

Vad kostar det?

Om en kontroll kostar eller inte beror på vad det är för typ av kontroll.

 • Rutinkontroller: Ingen avgift
 • Uppföljningar av brister: Avgift
 • En anmälan där brist hittas (befogad anmälan): Avgift
 • En anmälan där brist inte hittas (obefogad anmälan): Ingen avgift
 • Ansökningar för tillstånd enligt §16 djurskyddslagen: Ingen avgift
 • Ansökningar för tillstånd enligt §37 djurskyddsförordningen: Avgift  
 • Intyg av djurtransport: Avgift

Kostnaden är 800 kr per timme och du får betala för minst 30 minuter. Därefter debiteras varje påbörjad halvtimme. Både tiden för kontrollen på plats, restid, samt tid för förberedelse och efterarbete ingår i kostnaden.

Då kontrollanten rest mellan flera kontrollplatser på en dag, ska kostnaden för restiden fördelas mellan kontrollobjekten. Restiden får inte överstiga den tid som det skulle tagit att resa tur och retur från Länsstyrelsen till kontrollplatsen. Längsta tid som får debiteras för resa per kontroll är två timmar.

En uppföljning kan göras genom en kontroll på plats eller i vissa fall som en administrativ kontroll. Vid en administrativ kontroll skickar djurhållaren in till exempel veterinärintyg eller fotografier. Även administrativa kontroller kostar pengar.

Vad som kostar och hur mycket det kostar bestäms i lagstiftningen (Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:67) om offentlig djurskyddskontroll, SJVFS 2012:20, saknr L 44).

Hur planerar Länsstyrelsen sina kontroller?

Länsstyrelsen försöker samordna sina kontroller för att minska antalet kontroller hos respektive företag. För till exempel lantbrukare som söker jordbruksstöd kan kontroll av de så kallade tvärvillkoren samordnas med kontroll av djurskydd, foder och livsmedel. Ambitionen är: En gård – ett besök.  

Hur går kontrollen till och vad händer sen?

Under kontrollen tittar kontrollanten på djuren och utrymmena där de hålls. Kontrollanten använder en checklista som är framtagen av Jordbruksverket, och som är samma över hela landet.

Efter kontrollen går Länsstyrelsen igenom besöket tillsammans med djurägaren. Man kommer överens om när eventuella brister ska vara åtgärdade. Länsstyrelsen skickar ut en kontrollrapport där besöket beskrivs, och eventuella brister och överenskommelser redovisas. Länsstyrelsen har som mål att skicka kontrollrapporten inom två veckor från kontrollen. Till höger på denna webbsida finns en länk till en webbsida där du kan läsa mer om våra aktuella ärendetider.

Om det kostar mycket eller krävs ett stort arbete att åtgärda bristen, brukar Länsstyrelsen skriva ett föreläggande. Ett föreläggande är ett beslut som kan överklagas, om man inte håller med om det som Länsstyrelsen kräver.

Länsstyrelsen kan också skriva ett föreläggande om det finns allvarliga brister eller om djurägaren inte vill åtgärda bristerna frivilligt. Om djurägaren låter bli att följa föreläggandet kan Länsstyrelsen besluta om ett föreläggande med vite, det vill säga att det kostar pengar om bristen inte åtgärdas. Om djurägaren struntar i att följa förelägganden vid flera tillfällen kan Länsstyrelsen utreda om djurägaren ska få djurförbud eller djurbegränsning.  

Djur kan tas om hand - omhändertagande

Om ett djur far illa kan Länsstyrelsen bestämma att djuret ska omhändertas. Mer om detta kan du läsa under rubriken Omhändertagande och Djurförbud.

 

Läs mer om kontrollbesök på Jordbruksverkets webbplats

Anmäl misskötsel av djur

i Västra Götalands län

Via webb eller telefon:

Webbformulär 

010-224 50 50

Vardagar: 9-12

Övrig tid, ring polisen 114 14! (ytterst akuta anmälningar)

 Ärendetider, TV-program och lagstiftning