Avlivning på grund av djurskyddsskäl

Sällskapsdjur som är svårt skadade eller sjuka kan behöva avlivas. Men djur kan även behöva avlivas av andra orsaker.

Ett beslut om avlivning är aldrig lätt att ta, oavsett om personen som tar beslutet är djurägare, behandlande veterinär eller personal på Länsstyrelsen.

Avlivning kan ha olika orsaker

När ett sällskapsdjur måste avlivas brukar det främst handla om djur som är svårt sjuka eller där åldern har tagit ut sin rätt. Ibland avlivas även tillsynes friska djur. Det kan handla om att djurets ägare har avlidit eller flyttat och att anhöriga inte kan ta hand om djuret eller att det inte går att ha djur i det nya boendet. Det kan även handla om förvildade sällskapsdjur där det inte finns någon ägare och djuren då inte kan få den tillsyn som vår djurskyddslagstiftning kräver. Många gånger handlar det även om djur som fysiskt sett fungerar väl, men deras psykiska hälsa är nedsatt eller riskerar att bli nedsatt av nuvarande eller framtida levnadsmiljö.

Utgår från djurskyddslagen

Djurskyddskontrollanter, länsveterinärer och veterinärer jobbar professionellt med djur och har ett ansvar att främst se till djurets välmående. I det arbetet ingår det att i vissa fall avliva djuret. Arbetet och de beslut som tas utgår från vår djurskyddslag (1988:534).

I djurskyddslagen kan vi bland annat läsa att djur ska:

  • behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom
  • få tillräckligt med foder och vatten av god kvalité och anpassat efter djurslaget
  • få tillräcklig tillsyn och hållas samt skötas i en god djurmiljö så att deras hälsa främjas och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt visar tecken på ohälsa, ska det så fort som möjligt få nödvändig vård. Om sjukdomen eller skadan är mycket svår måste djuret avlivas omedelbart. Här handlar det om att göra en bedömning av djurets tillvaro och fysiska och mentala hälsa.

Bedömning baserad på erfarenhet

Vi har nog alla olika syn, utifrån egen kompetens och erfarenhet, på när en sjukdom eller skada är så allvarlig att ett djur måste avlivas. Djurägare bedömer sina egna djurs hälsotillstånd utifrån hur djuret normalt brukar bete sig. Djurhälsopersonal bedömer djurets hälsotillstånd utifrån ett objektivt perspektiv baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Personal på Länsstyrelsen bedömer djurets hälsotillstånd från ett objektivt perspektiv, dels enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och dels ur ett rättsligt perspektiv.

När bedömningarna skiljer sig åt

Ibland händer det att djurägare och behandlande veterinär gör olika bedömningar av djurets hälsotillstånd. I de enstaka fall då djurägaren och veterinären hamnar i konflikt om djurets hälsotillstånd brukar Länsstyrelsen bli kontaktad. Länsstyrelsen gör då en bedömning av situationen och fattar beslut om djuret är utsatt för ett sådant lidande att det ska omhändertas. Länsstyrelsen ska då också bestämma vad som ska ske med djuret, till exempel att det ska avlivas.

Beslut som väcker känslor

I en situation som den ovan är det vanligt att många känslor rörs upp hos de inblandade, framför allt hos djurägaren. Känslorna kan vara allt från ilska, hjälplöshet, skuld och saknad. Men framför allt handlar det om kärleken till djuret. Det är helt naturligt att känna dessa känslor och förståeligt att känslorna riktas mot de personer som tar beslut om avlivning och de som verkställer beslutet, länsveterinären och den behandlande veterinären. Men även om känslorna är starka så är det aldrig acceptabelt att rikta hot mot dessa personer. Beslut om avlivning av ett sällskapsdjur som har en ägare angår bara djurägaren, behandlande djurhälsopersonal och i vissa fall Länsstyrelsen. Beslutet grundar sig på de olika parternas kompetens och ska inte påverkas av ideologier, åsikter eller hot från andra personer.

Skyldighet att anmäla

All djurhälsopersonal har anmälningsplikt. Det innebär att bland annat veterinärer har en skyldighet att anmäla till länsstyrelsen och/eller polisen vid misstanke om brott mot djurskyddslagen eller brottsbalken (till exempel djurplågeri).

Om ett djur påträffas som är svårt sjukt eller skadat ska länsstyrelsen eller Polismyndigheten besluta om omedelbart omhändertagande. Polismyndigheten är då ansvarig för omhändertagandet. Länsstyrelsen ska sedan snarast besluta om djuret ska säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas.