Groddjur

Grodleken är för många ett trevligt vårtecken. För Länsstyrelsen är det viktigt att känna till var groddjur uppehåller sig under årets alla månader. Länsstyrelsen är den myndighet som ser till att olika exploateringar anpassas till groddjurens behov och beteende, eller att de förbjuds om så är nödvändigt.

Alla groddjur är nämligen fridlysta. Människans framfart har inneburit att en stor del av groddjurens livsmiljöer försvunnit. Även om många arter fortfarande är vanliga är deras fortlevnad hotad på längre sikt. I länet har vi sex naturligt förekommande groddjursarter:

  • åkergroda,
  • vanlig groda
  • vanlig padda
  • strandpadda
  • större- och mindre vattensalamander.

Det finns både likheter och olikheter i arternas ekologi, se groddjursekologi.

Det är viktigt att vi känner till och tar hänsyn till groddjurens livsmiljöer, i synnerhet när de uppehåller sig där.  

Lekmiljön, ofta en damm, är hem för ynglen under deras utveckling till färdigbildade groddjur. Denna utveckling kallas metamorfos. Under metamorfosen är det viktigt att inga åtgärder som kan skada groddjur utförs i dammen. Metamorfosens längd är olika för olika arter.

När hösten går mot vinter är det dags för groddjuren att finna platser för övervintring. Nu väntar ännu en skör och störningskänslig tid. Övervintrande groddjur är helt försvarslösa och har mycket små möjligheter att överleva om de väcks ur sin dvala. 

Även om groddjuren för en synnerligen diskret tillvaro från oktober/november till dess att vi åter ser dem på vårkanten, har vi en relativt god uppfattning om vilka miljöer de söker sig till på vintern. I anslutning till dammen, gärna i ”ostädade” fuktiga miljöer, gräver de ned sig i marken, i stenmurar och rösen eller i rishögar och under murken död ved.

Grodmiljö sumpskog
Ett utmärkt gömsle i en sumpskog. Foto: Emma Linderum

Grodmiljö ostädad skog

Ostädad skog med gott om död ved, skrymslen och vrår. Foto: Emma Linderum

Vad innebär fridlysningen rent praktiskt?

För alla arter utom strandpadda och större vattensalamander är det alltid tillåtet att samla in en begränsad mängd rom och yngel om dessa släpps tillbaka där de togs så snart som möjligt. Även enstaka vuxna individer får samlas in, men inte flyttas från platsen (11 § artskyddsförordningen). Det är även tillåtet att utföra begränsade åtgärder i groddjurens lekdammar och övervintringsplatser, förutsatt att groddjuren inte är där (se groddjursekologi). När större ingrepp i groddjursmiljöer planeras ska Länsstyrelsen kontaktas.

Tipsa gärna Länsstyrelsen om misstänkta överträdelser via länken ”Tipsa öppet öga”