Vanliga frågor

Här hittar du svar på några vanliga frågor om fridlysta arter. Hittar du inte din fråga här?  Kontakta någon av kontaktpersonerna till höger och ställ din fråga direkt.

Jag har fladdermöss på vinden. Får jag stänga till hålen de tar sig in genom?

Fladdermöss hör till den grupp som är strikt skyddade. Det innebär att deras fortplantningsplatser och viloplatser är skyddade. De platser de använder som uppfödning för sina ungar och övervintrar på får alltså inte försämras och/eller förstöras.

Om du har fladdermöss med ungar på vinden eller i någon annan del av ditt hus får du inte hindra dessa från att flyga ut och in. Ibland kan fladdermössens urin och avföring orsaka obehaglig lukt men detta beror ofta på ett dåligt ventilerat hus. Stör inte djuren när de har ungar det vill säga under perioden 15 juni till och med 15 augusti.

Du bör samråda med Länsstyrelsen innan du börjar renovera ditt hus.  Kom ihåg att varje fladdermus äter flera tusen insekter per natt och håller till exempel besvärliga mygg i schack. Fladdermössen är nyttodjur.

Jag behöver lägga igen en damm, vad gäller?

Det kan finnas groddjur i dammen. Du måste först ta reda på vilka eventuella groddjur som kan tänkas finnas där. Om du stöter på vanlig groda, vanlig padda eller mindre vattensalamander ska du tänka på att inte fylla igen dammen under deras fortplantningsperiod d.v.s. den 1 april till den 31 augusti.

Stöter du däremot på större vattensalamander eller åkergroda innebär det att inte bara de individer du hittar är skyddade utan även dammen i sig. Dammen räknas som en fortplantningsplats och ofta är den närmast belägna naturen kring dammen under vinterhalvåret den så kallade viloplatsen, där grodor övervintrar. Groddjur kan även övervintra i botten på åmiljöer eller i dammar. Du måste söka dispens för att fylla igen dammen. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Får jag slå ihjäl en huggorm?

Om du hittar den inne på din tomt och du inte lyckas fånga in den och du inte ser någon annan lösning är det inte förbjudet att slå ihjäl huggorm. Undantaget gäller bara på din tomt det vill säga inom trädgård och nödvändigtvis inte på resten av din fastighet och bara huggorm. Du får inte slå ihjäl några andra ormar. Du bör också ha försökt flytta på ormen innan till en mer lämplig plats.  

Min klass vill samla in grodyngel och ha i vårt akvarium. Är det okej?

Ja det är helt i sin ordning så länge ni släpper ut ynglen igen. Försök undvika att samla in yngel av större vattensalamander men det kan vara svårt ibland att se vad som är vad.

Får jag plocka blåsippor?

Blåsippa får du inte gräva upp med rötterna eller plocka för kommersiellt ändamål och det gäller i hela Sverige. I de lilamarkerade kommunerna på länskartan gäller dessutom att du inte får plocka blommorna alls. Det beror på att de är mer utsatta för plockning i tätbefolkade områden och tillgången på blåsippor är sämre längs med kusten.

Karta som visar var du inte får plocka blåsippor

Får jag plocka orkidéer?

Nej orkidéerna får man inte plocka.  

Är ekar fridlysta?

Nej, ekar är inte generellt fridlysta. Förr i tiden fick man inte hugga ner ekar eftersom de tillhörde kronan. Vissa träd är utpekade som naturminnen. Du hittar oftast ett minnesmärke på dessa träd. Andra ekar och träd kan vara skyddade genom att de står i ett naturreservat, i en allé, omfattas av planbestämmelser eller omfattas av kulturminneslagen samt strandskydd.

Får jag plocka renlav?

Renlaven är inte fridlyst, men du måste ha markägarens godkännande för att få plocka. En lav är en organism som består av både en svamp och en alg. De lever i ett symbiosförhållande, men det gör också lavarna känsliga. De har långsam tillväxt och det kan ta många år för en lav att nå en viss storlek, så plocka inga lavar i onödan.

Jag vet att det är förbjudet att plocka vissa växter, men får jag plantera ut växter?

Det står inget i fridlysningsbestämmelserna om detta, men du bör samråda med Länsstyrelsen om alla åtgärder i naturen som väsentligen kan förändra naturmiljön. Växten du planterar ut kan dels bära på sjukdomar som angriper våra inhemska arter, dels konkurrera ut våra inhemska arter. Länsstyrelsen avråder från utplantering även om syftet är gott. Utplantering och utsådd ska endast ske under strikt kontrollerade former, i forskningsprojekt eller inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter.

Nu planerar de vindkraft här hos oss. Strider inte det mot artskyddet eftersom fåglar och fladdermöss är skyddade och kan komma till skada?

I tillstånds- eller anmälningsprocessen ska exploatören visa vilken antagen påverkan som blir på naturmiljön och att placeringen av vindkraftverket är lämplig. I de allra flesta fall anpassar exploatören placeringen och val av verk efter omständigheterna på platsen till exempel hänsyn till djur- och växtlivet. När så inte sker ska vindkraftverket prövas gentemot artskyddsförordningen om Länsstyrelsen bedömer att förbuden i 4 § Artskyddsförordningen har aktualiserats. Bedömning sker från fall till fall.