Fridlysta arter

Många arter i Sverige är fridlysta. Det innebär bland annat att det är förbjudet att döda, skada eller föra bort vilt levande exemplar av vissa arter som är speciellt sällsynta och/eller utsatta.

 

Blåsippa. Foto: Peter Flodin.
Blåsippan får inte plockas inom före detta Göteborgs och Bohus län. Se "Vanliga frågor". 
  Vanlig padda. Foto. Peter Flodin.
Vanlig padda. Foto: Peter Flodin.

 

För närvarande är ca 330 arter fridlysta i Västra Götalands län, men det är bara ca 170 arter som normalt förekommer inom länet.

Fridlysningsreglerna varierar mellan länen. Information finns att få hos respektive länsstyrelse.

Undantag från bestämmelserna

Du får samla in ägg och yngel av mindre vattensalamander, vanlig padda, vanlig groda, åkergroda och skogsödla för tillfälliga studier om du släpper tillbaka larver och ägg på samma plats som de samlades in.

Huggorm som påträffas på tomtmark får infångas och flyttas utan dispens. Fler undantagsbestämmelser finns i artskyddsförordningen (10-15 §§).

Länsstyrelsen kan ge dispens 

För arter skyddade enligt 4-9 §§ i artskyddsförordningen måste den som söker dispens visa att:

 1. det inte finns något annat lämpligt alternativ, och 
 2. upprätthållandet av artens gynnsamma bevarandestatus i dess naturliga utbredningsområde inte försvåras.

För arter skyddade enligt 4, 5 och 7 §§ krävs utöver detta att dispensen behövs för:

a) att skydda vilda växter och djur eller bevara växternas och djurens livsmiljöer
b) att undvika allvarlig skada, särskilt på boskap, gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom
c) hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse
d) forsknings- eller utbildningsändamål
e) för återinplantering eller återinförsel och växtförökning eller uppfödning av aktuell art
f) att under strängt kontrollerade former selektivt och i liten omfattning samla och förvara vissa exemplar

Ansökan ska innehålla följande uppgifter för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma den:

 • Syftet med dispensen, t.ex. varför måste åtgärden utföras?
 • Bedömning av artens gynnsamma bevarandestatus, såväl lokalt som regionalt och nationellt 
 • Redovisning av andra alternativ. Du som ska utföra åtgärden är skyldig att visa att detta är det enda lämpliga alternativet
 • För strikt skyddade arter enligt 4, 5 och 7 §§ artskyddsförordningen ska du kunna ange och motivera ett av de särskilda skäl som står under punkt 3 samt beskriva åtgärdens inverkan på artens livsmiljö. 

Vid insamling:

 • Antal exemplar (individer) eller mängd som avses insamlas
 • Geografiskt område alternativt lokaler där insamling planeras
 • Om skyddade områden berörs (naturreservat, naturminne m.m.)
 • När insamlingen planeras (tidpunkter eller period)
 • I förekommande fall plats för förvaring av levande djur (Jordbruksverkets tillstånd kan behövas)
 • Bedömning om de aktuella arternas bevarandestatus
 • Sökandens namn och adress
 • Namn på övriga personer som kommer att delta i insamlingen

Inom ett naturreservat kan även dispens från reservatsföreskrifterna krävas. Om ett naturreservat eller natura 2000-område avses bör det anges i ansökan.

Handläggningstiden för artskyddsdispenser är 3-6 månader. Kom därför ihåg att skicka in din ansökan i god tid. Har du några frågor om ansökan så kan du kontakta någon av våra artskyddshandläggare.

Bestämmelser

Fridlysningsbestämmelserna hittar du i 8 kap i miljöbalken och i artskyddsförordningen (2007:845).

Jakt och fångst av däggdjur och fåglar regleras i Jaktlagen (1987:259) och Jaktförordningen (1987:905).

Fiske av mal och flodpärlmussla regleras i förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Dessutom finns speciella regler för handel, förevisning och preparering av vissa djur och växter.

 Vanliga frågor om fridlysta arter

Här hittar du svar på några vanliga frågor om:

 • fladdermöss
 • dammar
 • huggormar
 • störa djur
 • grodyngel
 • blåsippor
 • orkidéer
 • ekar - fridlysta?
 • renlav
 • plantera ut växter

 

 

Grönvit nattviol. Foto: Peter Flodin
Hasselsnok. Foto: Peter Flodin
Murgröna. Foto: Peter Flodin
Safsa. Foto: Peter Flodin
Ekoxe. Foto: Peter Flodin
Varglav. Foto: Peter Flodin