Skyddsvärda träd

Skyddsvärda träd är levande kulturminnen som bär på en oerhört rik mångfald av liv. Hundratals arter lever i eller på träden.
Ekmiljö på Kinnekulle. Foto Ulf Wiktander

Inom åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd i kulturlandskapet lyfts de viktigaste trädmiljöerna fram exempelvis alléer, hagar, parker, kyrkogårdar och vårdträd. Vi jobbar bland annat med frihuggning, trädbeskärning, rådgivning och inventering av skyddsvärda träd.

Gamla och grova träd har förmåga att fascinera de flesta människor och de är ett viktigt inslag i landskapet. Gamla eller grova ekar, askar och almar utgör livsmiljö för en mängd olika insekter, lavar, mossor och svampar. De är också viktiga för andra djur exempelvis fladdermöss och fåglar som kan använda ihåliga trädstammar som boplats. Orsaken till artrikedomen är framförallt att ett gammalt träd kan erbjuda en mängd olika livsmiljöer. Trädet kan vara knotigt, ha skrovlig bark och har ofta håligheter och döda vedpartier. Man räknar med att cirka 70 procent av Sveriges hotade insektsarter lever i död ved någon gång under sin livscykel. Död ved är även viktigt för många svampar, lavar och mossor.

Se filmen Låt gamla träd leva

Välkommen att upptäcka mångfalden hos kulturlandskapets trädmiljöer – en del av det svenska natur- och kulturarvet. Klicka på länken nedan för att se respektive film. Filmen öppnas i en mediaspelare i nytt fönster.                                 

 • Se trailer till filmen Låt gamla träd leva (3 minuter)
 • Se kortversion av filmen Låt gamla träd leva (10 minuter)
 • Se filmen Låt gamla träd leva (25 minuter)

Vad gör vi i Västra Götalands län

De skyddade områdena är idag inventerade på särskilt skyddsvärda träd och alla jätteekar inom skyddade områden är idag kända. Vid behov har det genomförts röjningar kring jätteekar i skyddade områden. För många av dessa finns dock behov av ytterligare en insats inom några år. Därför är det idag svårt att exakt säga hur stor andel av jätteekarna som har gynnsam bevarandestatus. För några skyddade områden med många skyddsvärda träd har särskilda trädvårdsplaner  tagits fram.

Utanför skyddade områden är cirka två tredjedelar av länet inventerat. Länsstyrelsen fortsätter att inventera i ett långsammare tempo. Ett flertal kommuner har genomfört inventeringar av hela kommunen med hjälp av LONA-bidrag. Länsstyrelsen inventerar inte tätorter och tomtmark. Detta har vissa kommuner gjort, ibland tillsammans med ideella föreningar.  Läs mer om inventeringen.

Vad kan du göra?

Var rädd om de gamla träd som finns kvar och se till att de kan leva vidare så länge som möjligt. Om ett gammalt träd riskerar att falla är ofta beskärning ett bra alternativ till att fälla hela trädet. Låt gärna döda träd stå och låt död ved finnas kvar där det är möjligt. Tänk helst på att även bevara och vårda yngre träd som kan växa till sig och bli framtidens jätteträd. Många arter risker att dö ut om de gamla träden försvinner.

”En ek växer i 300 år, lever i 300 år och dör i 300 år.”

Röjning och beskärning

Om du har skyddsvärda träd som står i igenväxande betesmarker har möjlighet att få ersättning genom landsbygdsprogrammet. Landsbygdsprogrammet håller just nu på att göras om. Läs mer på sidan Lantbruk och landsbygd.

Rapportera skyddsvärda träd

Skyddsvärda träd har inget formellt skydd men genom att uppmärksamma att de finns är chansen större att hänsyn tas till trädet. Det är därför värdefullt att du rapporterar särskilt skyddsvärda träd. Gör det på Trädportalen.

Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd gäller inte tomtmark och tätorter och det är därför särskilt viktigt att rapportera träd som står på sådana marker.

Fokus på lövträd

Åtgärdsprogrammet fokuserar på lövträd i södra Sveriges kulturlandskap eftersom de är viktigast för rödlistade arter och ofta har ett tydligt skötselbehov. Fem trädmiljöer beskrivs som särskilt viktiga att prioritera när det gäller bevarandeplanering och vid genomförande av skötselåtgärder. Dessa är 

 • grova och gamla ekar
 • gårdsmiljöer
 • parker och kyrkogårdar
 • alléer och andra vägnära träd 
 • hamlade träd

Grova ekar och hamlade träd påträffas idag ofta i marker som i lagens mening övergått till skogsmark eftersom hävden upphört sedan flera år. Eftersom de har ett ursprung i ett tidigare öppet kulturlandskap ingår även dessa ”skogsmarksmiljöer” i detta åtgärdsprogram.

Träd som anses särskilt skyddsvärda är:

 • Jätteträd (träd grövre än en meter i diameter på smalaste stället under brösthöjd)
 • Mycket gamla träd (ek, bok, tall, gran äldre än 200 år, övriga trädslag äldre än 140 år)
 • Grova hålträd (träd grövre än 40 centimeter som har en väl utvecklad hålighet i stammen)

Både levande och döda träd ingår i definitionen. Läs mer i vårt  faktablad.

I vissa miljöer finns det en särskilt stor koncentration av skyddsvärda träd till exempel parker, alléer med mera

Målsättningar för åtgärdsprogrammet

Inom åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd finns bland annat följande målsättningar:

 • Senast 2014 är förekomsten av särskilt skyddsvärda träd i Götalands och södra Svealands kulturlandskap känd och dokumenterad.
 • Antalet särskilt skyddsvärda träd minskar inte på länsnivå 2012-2020. Särskilt skyddsvärda träd avverkas inte, om alternativ finns. Antalet särskilt skyddsvärda träd i alléer samt inom parker, kyrkogårdar, gårdsmiljöer och tätorter minskar ej p.g.a. avverkning, där alternativ finns.
 • De tio områden i varje län som har den största sammanhängande förekomsten av särskilt skyddsvärda träd inom kulturlandskap omfattas av områdesskydd inklusive beslutade skötselplaner eller naturvårdsavtal senast 2016.
 •  Minst 60 % av alla jätteekar utanför skyddade områden har gynnsam bevarandestatus senast år 2014 i samtliga län. Minst 80 % av alla jätteekar inom skyddade områden har gynnsam bevarandestatus senast år 2014 i samtliga län.
 • Antalet hamlade träd i odlingslandskapet som sköts genom kontinuerlig beskärning har 2014 ökat med 10 % utifrån antalet kända träd i respektive län år 2005.
 • Efterträdare till särskilt skyddsvärda träd, främst ekar förvaltas på lämpligt sätt inom värdetrakter senast år 2015.
 • I majoriteten av all nyplantering av alléer, på kyrkogårdar, inom parker, gårdsmiljöer och tätorter används det eller de trädslag som är värdebärande och typiskt för traktens kulturlandskap.
 • Särskilt skyddsvärda träd som dör eller måste tas bort av säkerhetsskäl tillvaratas i största möjliga mån för att gynna biologisk mångfald.    

 Content Editor

​Presentationer från kursen Stadsträd - grönt kapital eller risk:

Träd i tätorter

Juridik kring träd

Rötter - det glömda trädet

Samråd kring skyddsvärda träd

 Funderar du på att ta ner ett skyddsvärt träd?

Står trädet på en kyrkogård? Ring vår växel och be att få prata med kulturmiljöhandläggaren som är ansvarig för din kommun.

Står trädet i en allé? Ring vår växel och be att få prata med biotopskyddshandläggaren som är ansvarig för din kommun.

Står trädet i ett naturreservat, inom strandskydd eller har det en hotad art: Ring vår växel och be att få prata med naturvårdshandläggaren som är ansvarig för din kommun.

Står trädet någon annanstans? Ring vår växel och be att få prata med samrådshandläggaren på naturärendeenheten som är ansvarig för din kommun.

Tfn växeln: 010-224 40 00

 Ska du gräva nära träd?

I länsstyrelsernas broschyr "Skydda träden vid arbeten" finns tips om hur du kan bevara träden.

Vill du hamla?

 Checklistor för trädvårdsplan och vårdprogram

Länsstyrelserna har tillsammans tagit fram checklistor för vad man bör tänka på när man upprättar en trädvårdsplan eller ett vårdprogram.

Checklista för trädvårdsplan

Checklista för vårdprogram

Åtgärdsprogram som Västra Götalands län ansvarar för

Alkonblåvinge och klockgentiana 1)
Dalsländska kalkrika hällmarker
Ostronört 1)
Martorn 1)
Stor ögontröst 1)
Stäppartad torräng
Vityxne (sydlig). 1)

1) Åtgärdsprogrammet har förlängts med en ny åtgärdstabell.