Askskottsjuka

Många askar i länet har drabbats av en hittills ganska okänd sjukdom – askskottsjuka. Forskning pågår och bästa rådet till drabbade markägare är i dagsläget att inte ta ner träd som blivit sjuka eller dött.

Länsstyrelsen övervakar utbredningen av askskottsjuka i länet och har inventerat tillståndet 2009, 2011 och 2013. I den senaste studien var 84 % av de skyddsvärda askarna angripna av askskottsjuka och sjukdomen var spridd över hela länet. Du kan läsa mer i rapporten Askskottsjuka – ett fortsatt hot mot våra skyddsvärda askar.

Diagram askskottsjuka 

Diagrammet visar att 84 % av de skyddsvärda askarna var angripna av askskottsjuka. Fler och fler askar har blivit angripna sedan 2009.

Vad är askskottsjuka?

Askskottsjuka är en svampsjukdom som angriper ask i hela landet. Svampen (Hymenoscyphus fraxineus) sprids med sporer via luften utan hjälp av någon insekt. Först angrips bladskaft och blad. Innerbarken dör och ger rödaktiga eller bruna skott. Fjolårsskottens nya knoppar slår därför inte ut på våren. Sjukdomen kan sedan sprida sig till grövre grenar och i värsta fall in till stammen.

Forskning pågår idag bland annat på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Sverige har ett internationellt ansvar för att ta hand om de gamla träden eftersom det fortfarande finns kvar många gamla lövträd i Sverige. 

Avverkning hjälper inte

Avverka inte drabbade träd i tron att det kan minska spridningen av sjukdomen. Eftersom svampen sprider sig via luften så sprids den ändå! Ingen vet om det kanske är just dina askar som klarar sig. I nuläget är det bästa rådet att behålla alla träd även om de mår dåligt eller är hårt drabbade.

Asken kommer att klara sig

Spridningen av askskottsjukan har skett mycket snabbt, vilket enligt SLU är ovanligt. Hur stor del av de svenska askarna som kommer att dö vet ingen men det är osannolikt att trädarten kommer att försvinna i landet. En orsak till att askarna inte helt kommer att dö ut är att olika individer har olika motståndskraft. Detta beror på att den svenska asken har en stor genetisk variation. En helt frisk ask kan stå alldeles intill en sjuk ask.