Inventering av skyddsvärda träd

Sedan 2004 har Länsstyrelsen och några kommuner inventerat skyddsvärda träd.
 Spännande lavar? Foto Vikki Bengtsson

Till att börja med inventerades naturreservat, naturvårdsområden och Natura 2000-områden. Därefter utvidgades inventeringen till de lövskogsrika trakter som pekats ut i strategin för skydd av skog. Det sista steget är nu att inventera de delar av länet som inte är skyddade eller ligger i lövskogsrika trakter.

Innan inventeringen är färdig är det svårt att säga vilka områden som har många särskilt skyddsvärda träd men redan nu kan man se att bland annat Kinnekulle, Lerum och Hjo har koncentrationer av särskilt skyddsvärda träd.

Karta över områden med flest jätteträd

Inventeringen har inte bara noterat att här står ett skyddsvärt träd utan även:

  • Vilken miljö står trädet i?
  • Hur friskt är trädet?
  • Finns håligheter?
  • Finns det hot mot trädet?
  • Behövs frihuggning?
  • Finns det blivande jätteträd i närheten?
  • Finns indikatorarter som växer på trädet?

Läs mer om trädinventeringen i skyddade områden i Länsstyrelsens rapport 2006:61.