Åtgärdsprogram för hotade arter

Ungefär fem procent av våra djur, växter och svampar är så hotade att de riskerar att dö ut i Sverige. För ett antal av dessa arter räcker inte det arbete man vanligtvis gör inom naturvården. Därför pågår en storsatsning med att ta fram speciella åtgärdsprogram för vissa arter och deras livsmiljöer.

Vad är ett åtgärdsprogram?

Ett åtgärdsprogram är ett vägledande dokument för en eller flera arter, eller för en livsmiljö. Åtgärdsprogrammet beskriver den kunskap som finns i dagsläget och föreslår vilka åtgärder som behövs för att arten ska överleva. Vilka arter som behöver åtgärdsprogram omvärderas allt eftersom det kommer fram ny kunskap.

Totalt är det över 100 åtgärdsprogram som ska tas fram. Målet är att arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.

Åtgärdsprogram tas oftast fram av länsstyrelserna. Det är Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten som sedan fastställer programmen. Du kan ladda ner de fastställda åtgärdsprogrammen på Naturvårdsverkets webbplats (sök på: åtgärdsprogram för bevarande) och läsa mer på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Västra Götalands län berörs av cirka 60 åtgärdsprogram. I Åtgärdsprogram som berör Västra Götalands län hittar du vilka övriga åtgärdsprogram som berör Västra Götalands län. Om programmet är fastställt finns en länk till själva åtgärdsprogrammet.

Vad gör vi i Västra Götalands län?

Länsstyrelsen jobbar aktivt med åtgärder för att förbättra läget för arterna som har ett åtgärdsprogram. Det kan till exempel vara att ordna slåtter och bete, röja runt träd eller skydda en skog. Men det kan också vara att ordna kurser eller inventera för att hitta nya områden med arterna. Eftersom de arter som berörs av åtgärdsprogram är så hotade är det angeläget att myndigheter och andra aktörer i samhället tar hänsyn till dem. En förutsättning för detta är att det går att få reda på var arterna finns.

Det mesta av resultaten redovisas i särskilda rapporter som du hittar i vår rapportdatabas. Mer omfattande inventeringsrapporter trycks och skickas ut till dem som är mest berörda. För många arter tas det dessutom fram särskilda faktablad som kan delas ut till bland annat markägare.

Vi kommer så långt möjligt att lägga in fynduppgifter i Artportalen. Där kan du se var en viss art har hittats (med undantag några väldigt hotade arter som fått skyddade uppgifter). Har du hittat en intressant art? Lägg då gärna in den på Artportalen. Är du osäker på om det är en art som har åtgärdsprogram kan du kontakta Länsstyrelsen först.

Åtgärdsprogram som Västra Götalands län ansvarar för

Alkonblåvinge och klockgentiana 1)
Dalsländska kalkrika hällmarker
Ostronört 1)
Martorn 1)
Stor ögontröst 1)
Stäppartad torräng
Vityxne (sydlig). 1)

1) Åtgärdsprogrammet har förlängts med en ny åtgärdstabell.