Stor ögontröst

Stor ögontröst är starkt hotad. Arten finns bara kring Falköping i Västra Götaland och på enstaka lokaler i Skåne och Blekinge. Åtgärdsprogrammet har tagits fram för att samordna de insatser som behövs för att stor ögontröst ska överleva i Sverige. Målet är att öka antalet lokaler med stor ögontröst samt att öka antalet plantor på de lokaler där den finns idag.
Foto: Lars Sjögren

Åtgärdsprogrammet för stor ögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. Rostkoviana

Åtgärdsprogrammet för stor ögontröst gällde perioden 2006-2009, men det har förlängts till och med år 2018. Länsstyrelsens arbete under den första programperioden har sammanställts i en redovisning till Naturvårdsverket. Vi har lyckats med målet att få till 15 lokaler med stor ögontröst. Däremot har vi inte klarat individmålen ännu. Därför behövdes en förlängning av åtgärdsprogrammet.

Vad gör vi i Västra Götalands län?

Visst hade det varit önskvärt att stor ögontröst kunde återetablera sig genom naturlig spridning. Tyvärr har arten minskat på grund av att det finns för få lokaler som har en lämplig skötsel och att dessa ligger för långt ifrån varandra. Att så in stor ögontröst på restaurerade fuktängar och på områden med garanterat lämplig skötsel på lång sikt är ett bra sätt att hjälpa arten.

En annan viktig del i arbetet är att informera markägare, kommuner och andra berörda om förekomsten av stor ögontröst och att genomföra uppföljning av beståndens utveckling på de olika lokalerna.  Vid inventeringar under åren 2004-2006 hittades arten på åtta lokaler. I fyra av lokalerna fanns det mellan 20-100 exemplar, i två av lokalerna 540-630 exemplar. De två största förekomsterna, Skogastorp N och Nolmarken, räknades inte, men här finns uppskattningsvis flera tusen exemplar.

Hjälpspridning på lokaler och nyetableringar
Under 2006-2009 gjordes hjälpspridning samt spridning av frön på nya lokaler i före detta Skaraborg. Detta i syfte att utöka ytorna där stor ögontröst växer. Resultat från årliga uppföljningar på lokalerna visar att  hjälpspridningen i flera fall gett positivt utfall. Även insådd av arten fungerar bra på flera av lokalerna. Från att ha varit känd från åtta lokaler i länet har vi nu minst 18 lokaler med stor ögontröst. 

Sammanställning av resultat av årlig uppföljning 2004-2016

Det fungerar ofta bra att så in stor ögontröst om det finns en lokal med lämplig marktyp och skötsel, men det är inte på alla lokaler som insådd fungerat. Det är oklart varför, eftersom lokalerna vi valt är ganska likvärdiga.  

Länsstyrelsen satsar också på stängsling och ny fållindelning på några av lokalerna. Detta för att få till fler fållor och en bättre betesregim, vilket också underlättar för djurhållarna. Vi vill kunna få till betesfred under den tid som ögontrösten är som känsligast, ca 15 juni-15 augusti.     

Vad kan du göra?

Har du stor ögontröst på din mark? Kontakta gärna Länsstyrelsen för rådgivning kring vilken skötsel som är lämplig. Stor ögontröst blommar sent jämfört med många andra typiska betesmark- och slåtterväxter. Slåtter verkar fungera bäst för arten, men då ska slåttern ske sent, tidigast i slutet på juli. Du kan också beta tidigt på säsongen, ha betesfred den 15 juni-15 augusti och sedan beta området igen.

Allmänt om arten

Stor ögontröst hör hemma i jordbrukslandskapets hävdade kalkfuktängar eller kalkkärr. Den är halvparasit som kan bli upp till tre decimeter hög. Den har motsatta, brett rundade klargröna blad som också är tätt och långt glandelhåriga. Det är enda ögontröstarten som har en sådan behåring. Blommorna är tvåläppiga, vita med mörklila längsstreck och med en gul fläck i svalget. Blommorna pollineras av blomflugor, humlor och bin.

Det är en ettårig art som är ljuskrävande och känslig mot konkurrens från andra arter. Den försvinner därför snabbt om hävden upphör eller om marken blir gödslad. Dikning av fuktängar och kalkkärr är andra hot mot arten. Stor ögontröst är en rotparasit som blommar ovanligt sent, från mitten av juli till september. Eftersom den blommar så sent kan arten missgynnas av bete, då avbitning från betesdjur kan göra att fröproduktionen minskar drastiskt. Arten har ingen fröbank, så om den försvinner från en plats kan den inte komma tillbaka igen.

Utbredning

Stor ögontröst är genom tiderna rapporterad från 58 lokaler i Sverige. Idag finns arten bara kvar på Falbygden i Västra Götalands län samt på enstaka lokaler i Skåne län och Blekinge län. När vi började med åtgärder för arten så fanns stor ögontröst bara på 8 lokaler i Västra Götalands län. Drygt tio år senare finns den på minst 18 lokaler.  På Artportalen kan du se var lokalerna ligger.  

Fridlysning

Stor ögontröst hör till de starkt hotade arterna (EN) i den svenska rödlistan och är fridlyst. Det innebär att det är förbjudet att inom landet plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada vilt levande exemplar av arten. Det är också förbjudet att ta bort eller skada frön eller andra delar från denna art, vilket gör att åtgärder som insamling av frön att använda för fröspridning kräver dispens från fridlysningsbestämmelserna.

Rapportera stor ögontröst!

Alla fynd av stor ögontröst bör rapporteras till Artportalen. Är du osäker på om det verkligen är stor ögontröst du hittat, kan du höra av dig till Länsstyrelsen för att få hjälp med artbestämningen.

Åtgärdsprogram som Västra Götalands län ansvarar för

Alkonblåvinge och klockgentiana 1)
Dalsländska kalkrika hällmarker
Ostronört 1)
Martorn 1)
Stor ögontröst 1)
Stäppartad torräng
Vityxne (sydlig). 1)

1) Åtgärdsprogrammet har förlängts med en ny åtgärdstabell.