Ansökan om tillstånd för metallsökare

Metallsökare får inte användas utan tillstånd från Länsstyrelsen. Det är inte heller tillåtet att utan tillstånd medföra en metallsökare på fornlämningar annat än vid färd på väg som är upplåten för allmänheten.

OBSERVERA
Från och med den 1 juli 2016 måste samtycke från fastighetsägaren medföras i ansökan. Se punkt 5 och 6. 

Kravet på tillstånd gäller användning både på land och i vatten. Militär verksamhet och myndighetsverksamhet är undantagna från kravet på tillstånd i de fall syftet är att söka efter annat än fornfynd.

Tillstånd att använda och medföra metallsökare kan lämnas till en juridisk person, t.ex. ett företag eller en fysisk person (t. ex. en lantbrukare), som behöver metallsökare i sin näringsverksamhet.

Tillstånd kan även lämnas till en fysisk person som avser att inom ett avgränsat område, där det inte finns några arkeologiska skyddsintressen, använda metallsökare för att söka efter annat än fornfynd. En enskild person kan således inte få tillstånd att använda och medföra metallsökare på eller i närheten av fornlämningar eller inom områden där det är hög risk för att påträffa fornfynd.

En ansökan om tillstånd att använda och medföra metallsökare ska enligt 2 kap. 2 § i Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och metallsökare (KRFS 2016:1) innehålla uppgifter om

1. verksamhetens ändamål, varför sökanden vill använda och medföra metallsökare samt hur verksamheten ska genomföras,

2. personnummer eller motsvarande identitetsuppgifter eller organisationsnummer och kontaktuppgifter för den person som tillståndet ska gälla för,

3. under vilken period sökanden vill använda och medföra metallsökare,

4. det geografiska område där sökanden vill använda och medföra metallsökare, med områdets begränsning markerad på bifogad karta i tillräckligt stor skala med kartskalan angiven,

5. kontaktuppgifter till fastighetsägaren och

6. skriftligt samtycke från fastighetsägaren (bilaga 1) om ändamålet inte omfattas av allemansrätten.

För att underlätta Länsstyrelsens handläggning är det viktigt att avsökningsområdet är inritat på en detaljerad karta, gärna i skala 1:10 000. Handläggningstiden påverkas även av hur stort området är och hur många avsökningsområden som ingår i ansökan.  

Beträffande näringsverksamhet där det inte är risk för att skada fornlämning eller att påträffa fornfynd finns möjlighet att erhålla generella tillstånd. I en ansökan om sådant tillstånd utgår punkterna 4-6 ovan.

Läs mer om metallsökare på denna sida.