Ansökan om tillstånd för metallsökare

I Sverige är det inte tillåtet att använda eller medföra metallsökare utan tillstånd från länsstyrelsen. Tillståndsprövningens syfte är att, så långt det är möjligt säkerställa att fornlämning eller fornfynd inte ska påträffas vid metallsökning.

Avgift för ansökan från 2018-01-01

Länsstyrelsen ska från och med 2018-01-01 ta ut en avgift för prövning av ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Ansökningsavgiften är 700 kronor för varje geografiskt avgränsat område som ingår i en ansökan. Innehåller ansökan tre skilda områden ska alltså tre ansökningsavgifter (3 gånger 700 kronor) betalas in.  Avgiften ska betalas in till Länsstyrelsen samtidigt med ansökan. Handläggning av ärendet inleds inte innan avgiften är betald. Mer information om betalningen finns på ansökningsblanketten.

Ansökan om tillstånd för metalldetektor

Ansökan om tillstånd

En ansökan om tillstånd att använda och medföra metallsökare ska innehålla uppgifter om:

1. verksamhetens ändamål, varför sökanden vill använda och medföra metallsökare samt hur verksamheten ska genomföras,

2. personnummer eller motsvarande identitetsuppgifter eller organisationsnummer och kontaktuppgifter för den person som tillståndet ska gälla för,

3. under vilken period sökanden vill använda och medföra metallsökare,

4. det geografiska område där sökanden vill använda och medföra metallsökare, med områdets begränsning markerad på bifogad karta i tillräckligt stor skala med kartskalan angiven,

5. kontaktuppgifter till fastighetsägaren och

6. skriftligt samtycke från fastighetsägaren (bilaga 1) om ändamålet inte omfattas av allemansrätten.

För att underlätta Länsstyrelsens handläggning är det viktigt att avsökningsområdet är inritat på en detaljerad karta, gärna i skala 1:10 000. Handläggningstiden påverkas även av hur stort området är och hur många avsökningsområden som ingår i ansökan.  

Vem kan få tillstånd

När det gäller näringsverksamhet där det inte är risk för att skada fornlämning eller att påträffa fornfynd finns möjlighet att erhålla generella tillstånd. I en ansökan om sådant tillstånd utgår punkterna 4-6 ovan.

Kravet på tillstånd gäller användning både på land och i vatten. Militär verksamhet och myndighetsverksamhet är undantagna från kravet på tillstånd i de fall syftet är att söka efter annat än fornfynd.

Tillstånd att använda och medföra metallsökare kan lämnas till en juridisk person, t.ex. ett företag eller en fysisk person (t. ex. en lantbrukare), som behöver metallsökare i sin näringsverksamhet.

Tillstånd kan även lämnas till en fysisk person som avser att inom ett avgränsat område, där det inte finns några arkeologiska skyddsintressen, använda metallsökare för att söka efter annat än fornfynd. En enskild person kan alltså inte få tillstånd att använda och medföra metallsökare på eller i närheten av fornlämningar eller inom områden där det är hög risk för att påträffa fornfynd.

Samtycke från fastighetsägare

Från och med den 1 juli 2016 måste samtycke från fastighetsägaren medföras i ansökan. Se punkt 5 och 6 ovan.  

Förenklad handläggning

Länsstyrelsen har tagit fram ett antal strandområden där det går snabbare att få tillstånd.

I boxen till höger finns 48 sådana utpekade strandområden/badplatser i länkade dokument med kartor. I länken "Översikt" är länet uppdelat i fyra regioner: Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg. För varje region finns ett kartdokument. Inom regionerna finns delområden som representerar en, ibland två, badplatser. Dessa är numrerade 1 – 48.

Ansökan för dessa strandområden sker på en särskild blankett. Ansökningsavgiften är 700 kr för varje strandområde/badplats. Observera att handläggning av ärendet inte inleds innan avgiften kommit in till länsstyrelsen.

Ansökan om tillstånd för metallsökare strandområden

 

 Content Editor ‭[1]‬


Användningen av metallsökare regleras i kulturmiljölagen 2 kap. 18-20§§. Avgift för prövning av ansökan tas ut i enlighet med bestämmelser i kulturmiljöförordningen (1988:1188) 10 a, 10 b§§.

 Content Editor ‭[2]‬