Anmälan om fornfynd

Med den här blanketten kan du enkelt meddela länsstyrelsen om du har hittat något som du tror är antingen ett fornfynd eller en fornlämning.

Kulturmiljölagen bestämmer vad som är ett fornfynd i 2 kapitlet 3 §.
3 § Fornfynd är föremål som saknar ägare när de hittas och som
1. påträffas i eller vid en fornlämning och har samband med denna, eller
2. påträffas under andra omständigheter och kan antas vara från tiden före 1850. Lag (2013:548).

Fornlämningar är spåren efter en varaktigt övergiven mänsklig verksamhet. Det kan till exempel vara boplatser, gravfält, ruiner och kulturlager i medeltida städer. Nytt från 1 januari 2014 är att en lämning som kan antas ha tillkommit år 1850 eller senare generellt inte omfattas av det allmänna skyddet för fornlämningar.

Blanketten är utformad för att du ska få lite hjälp med vad som är viktig information att förmedla till Länsstyrelsen. Du kan också vända dig till Kustbevakningen eller Polismyndigheten för att anmäla fynd av ett fornfynd.