Rapportering av driftstörning

Om det inträffar en driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. För att underlätta detta har länsstyrelsen tagit fram en blankett.