Anläggande av våtmark/småvatten

- Projektstöd för anläggande samt skötselstöd (EU-stöd)
- Anmälan om vattenverksamhet Miljöbalken 11 kap