Markavvattningsföretag – registrering av styrelse

Anmälan om styrelseval i samband med aktivering av befintliga dikningsföretag.

I Västra Götalands län finns ca 5000 dikningsföretag (markavvattningssamfälligheter). De ska förvaltas enligt den lagstiftning som gällde vid bildandet, till exempel Dikningslagen 1879, Vattenlagen 1918 eller 1983 års vattenlag.  För de flesta markavvattningssamfälligheterna gäller att styrelse ska väljas på ett sammanträde med deltagare i dikningsföretaget, och i kallelsen ska anges att val av styrelse ska äga rum.

Tänk även på att anmäla styrelsemedlemmar och eventuella ändringar av stadgar till länsstyrelsen.

Skicka in en kopia på ert protokoll eller rapportera via blanketten direkt till Länsstyrelsens e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se eller per post till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

1879 års dikningslag

Finns fler än fem deltagare i en samfällighet ska deltagarna utse en syssloman som ska företräda samfälligheten, om det inte bestämdes vid syneförrättningen att ”en var står i ansvar för viss sträckning”. Sysslomannen väljs av deltagarna i företaget. Varje deltagare har rösträtt efter sitt andelstal. Valet av syssloman ska anmälas till länsstyrelsen. Bestämmelser om ovanstående finns i 5 kap. 74 §.

1918 års vattenlag (ÄVL)

I samfälligheter med fler än två deltagare ska en styrelse väljas, enligt 7 kap. 61 §. För att styrelsen ska bli behörig att sköta samfällighetens angelägenheter måste den enligt 7 kap. 62 § registreras hos länsstyrelsen.

1983 års vattenlag(VL) och Miljöbalken (MB)

Samfälligheter bildade enligt VL eller MB ska förvaltas enligt Samfällighetslagen (SFL). Enligt 11 § i lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska även äldre samfälligheter som har omprövats enligt 7 kap. 17 eller 18 §§, lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, förvaltas enligt SFL.

Källa: ”Markavvattningsföretag – Vägledning för tillsyn, omprövning och avveckling”, Miljösamverkan Sverige rapport nr 2015:2

Läs mer om