Kemikalier - yrkesmässig och privat hantering

Försäljning och privat hantering av vissa farliga kemikaliska produkter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Här får du information om hur du gör för att söka tillstånd för att hantera särskilt farliga kemiska produkter.

Tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs och gäller i högst fem år.

Kemikalietillstånd - e-tjänst 

> Gör din ansökan via vår e-tjänst

Vem kan ansöka?

Företag som säljer eller på annat sätt yrkesmässigt överlåter produkter ska ansöka om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse. Tillstånd för privat hantering får bara ges till den som har fyllt 18 år och som behöver produkterna för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål.

Företag och privatpersoner ansvarar själva för att söka om tillstånd och hålla reda på när dessa behöver förnyas.

Vad kostar det?

Innan Länsstyrelsen gör tillståndsprövningen ska ansökningsavgiften vara betald. Om du skickar din ansökan via e-tjänsten får du uppgifter om kontonummer i bekräftelsen direkt efter att du har skickat in din ansökan. Om du väljer att skriva ut din ansökan ser du uppgifter om kontonummer på utskriften.

Ansökningsavgifterna är följande:

  • Yrkesmässig överlåtelse: 2 300 kronor
  • Privat hantering: 700 kronor

Utöver firmanamn, märk avin med ordet kemikalietillstånd och VHT 561. 

Fler anvisningar till e-tjänsten om kemikaliska produkter 

Vilka produkter omfattas av tillståndskrav?

Med särskilt farliga kemiska produkter menas de som vid klassificering och märkning enligt CLP-förordningen (förordning (EG) nr 1272/2008) tillhör någon av följande faroklasser och farokategorier:

• Akut toxicitet, farokategori 1, 2 och 3

• Cancerogenitet, mutagenitet eller reproduktionstoxicitet, farokategori 1A och 1B

• Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, farokategori 1

• Frätande på huden, farokategori 1A

Undantag från krav på tillstånd

Tillståndskrav gäller inte yrkesmässig överlåtelse från den som har rätt att driva detaljhandel med läkemedel till konsument (enligt 2 kap 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel), eller produkter som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), läkemedelslagen (1992:859) eller lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805).

Utöver detta får följande produkter överlåtas och hanteras utan tillstånd:

• natrium- och kaliumhydroxid (som rena ämnen och blandningar)

• explosiva varor (tillstånd krävs dock enligt lag (2010:1011) om explosiva och brandfarliga varor)

• eldningsoljor

• bränslen för motordrift – dock krävs tillstånd för överlåtelse av metanol för motordrift, men inte för privat hantering

Det krävs inte heller tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av frätande produkter i farokategori 1A, men det krävs tillstånd för privat hantering av denna typ av produkter.

Dokument som ska bifogas

Vid ansökan om yrkesmässig överlåtelse ska säkerhetsdatablad bifogas. För ansökan om privat hantering bör intyg som styrker din kunskap om kemikaliehantering bifogas.

 Support

Har du frågor om en specifik ansökan du gjort eller undrar hur formulären ska användas kontakta din lokala länsstyrelse, kontaktuppgifter till länsstyrelserna.

Mer information om användningen av våra e-tjänster finns här.  

För tekniska problem eller andra frågor som rör webbplatsen kontakta supporten.

Supportens öppettider är:

Måndag–fredag kl 7.30–16.30

Telefon: 01022 30 303
Support via e-post