Avfall - Deponering av brännbart eller organiskt avfall

Ansökan om dispens. Samråd inför deponering av avfall.

Ansökan om dispens

Deponeringsförbuden finns i 9–10 §§ förordningen om deponering av avfall (2001:512). Naturvårdsverket har förtydligat reglerna i föreskrifter NFS 2004:4 och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall. Föreskrifterna anger de avfall som är undantagna från deponeringsförbuden och vad som gäller för att Länsstyrelsen ska kunna ge dispens.

Dispens kan ges om det är kapacitetsbrist inom regionen för annan behandling än deponering, t.ex. brist på förbränningskapacitet. I övrigt får dispens endast ges om det föreligger särskilda skäl.

Samråd

Enligt 13 § i föreskrifterna (NFS 2004:4) finns möjlighet att, efter samråd med tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen eller kommunen) deponera avfall som bedöms ha sådana fysiska eller kemiska egenskaper att det endast bör behandlas genom deponering. Exempelvis avfall med höga halter av klor eller avfall som ger gnistbildning vid förbränning och som därför är olämpliga att förbränna.