Samråd för ingrepp i naturmiljön

Om man vill utföra någon åtgärd i landskapet som kan skada naturmiljön, ska man enligt 12 kap 6§ miljöbalken samråda med Länsstyrelsen. Detta gäller även inom områden som inte har någon form av områdesskydd. Länsstyrelsen avgör om åtgärden får utföras, och vilka eventuella villkor som ska gälla för åtgärden.

Samråd kan gälla ledningar, husbehovstäkter, vindkraftverk lägre än 50 meter eller mast/torn, prospektering med mera.

Samråd 12 kapitlet 6 § miljöbalken - e-tjänst

 1. Ledningar Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.
 2. Husbehovstäkter
  Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.
 3. Mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter
  Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter
 4. Prospektering
  Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.
 5. Övrigt
  Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar.

Läs mer om anmälan om samråd för ingrepp i naturmiljön.

 Support

Har du frågor om en specifik ansökan du gjort eller undrar hur formulären ska användas kontakta din lokala länsstyrelse, kontaktuppgifter till länsstyrelserna.

Mer information om användningen av våra e-tjänster finns här.  

För tekniska problem eller andra frågor som rör webbplatsen kontakta supporten.

Supportens öppettider är:

Måndag–fredag kl 7.30–16.30

Telefon: 01022 30 303
Support via e-post