Artskydd - ansökan om verksamhetstillstånd

Många vilda arter av växter och djur hotas till sin existens. För att skydda dem har EU och Sverige beslutat CITES-förordningen – rådets förordning (EG) nr 338/97 – och artskyddsförordningen (2007:845), som bland annat reglerar handel och förvaring genom att ställa krav på tillstånd och intyg. Här får du information hur du gör för att ansöka om tillstånd för verksamhet som innebär att preparera, handla med och visa upp vilda djur och växter.

Ansökan

Gå till ansökan om tillstånd för verksamhet som innebär att preparera, handla med och visa upp vilda djur och växter

Sverige har genom sitt medlemskap i EU anslutit sig till CITES-konventionen (Convention of International Trade in Endangered species of Wild Fauna and Flora), som syftar till att skydda vilda växter och djur genom kontroll av handeln med dem. Sverige tillämpar direktiven i CITES-konventionen genom sin nationella lagstiftning, artskyddsförordningen, som är en förordning under miljöbalken. I artskyddsförordningen har även EU:s fågeldirektiv (79/409/EEG) och art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) införlivats.

Vilka arter är skyddade enligt förordningarna?

Vilka djur och växter som berör listas dels i bilagorna till CITES-förordningen (gå in via www.sjv.se), dels i bilagan till artskyddsförordningen (gå in via www.notisum.se).

Vad innebär artskyddsförordningen?

Artskyddsförordningen har regler om fridlysning, förvaring, handel, transport och preparering som gäller växter och djur samt om förevisning av vilda arter.  

För att preparera eller handla med vilda djur och växter eller för att i djurpark visa upp djur av vilda arter krävs nästan alltid tillstånd från Länsstyrelsen.

Vad behöver du tillstånd för?

Tillstånd behövs för verksamheter som innebär:

  • preparering
  • handel
  • förevisning

av vilda djur och växter.  

Ansökningsavgift

Uppgift om kontonummer får du i mottagningsbekräftelsen, om du har skickat in ansökan via Internet. Om du väljer att skriva ut din ansökan, hittar du uppgifter om kontonummer på utskriften.  

Ansökningsavgiften är 700 kronor.

Gå till e-tjänsten

 Support

Har du frågor om en specifik ansökan du gjort eller undrar hur formulären ska användas kontakta din lokala länsstyrelse, kontaktuppgifter till länsstyrelserna.

Mer information om användningen av våra e-tjänster finns här.  

För tekniska problem eller andra frågor som rör webbplatsen kontakta supporten.

Supportens öppettider är:

Måndag–fredag kl 7.30–16.30

Telefon: 01022 30 303
Support via e-post

 Mer information

Jordbruksverket

Naturvårdsverket

Miljöbalken (SFS 1998:808)

Jaktlagen (1987:787)

Fiskelagen (1993:787)

samt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar.