Överlämnande av kommunalt beslut

Här kan du som kommun på enkelt sätt överlämna överklagade kommunala beslut efter rättidsprövning till Länsstyrelsen.

Överlämnande av överklagat kommunalt beslut

> Överlämna överklagade kommunala beslut via vår e-tjänst

Typ av överklaganden som är aktuella för överlämnande till länsstyrelserna är:

 • Bygglov/marklov/rivningslov
 • Förhandsbesked
 • Föreläggande enligt Plan- och bygglagen
 • Anta detaljplan*
 • Ändring av detaljplan*
 • Upphävande av detaljplan*
 • Anta områdesbestämmelser*
 • Byggsanktionsavgift
 • Miljöbalken
 • Parkeringstillstånd
 • Livsmedelskontroll
 • Lagen om skydd mot olyckor   

Läs mer om hur överlämnande av överklagande går till.

* Från och med den 1 juli 2016 sker en ändring i plan- och bygglagen som innebär att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser inte längre ska överklagas till Länsstyrelsen. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som kommunen har meddelat före den 1 juni 2016. Beslut som meddelats av kommunen från och med juni ska gå till mark- och miljödomstolen.