Yhtheiskuntaplaneraus ja kulttuurimiljöö

Lääninhallituksen yhtheiskuntaplaneraustyö pittää eesauttaa luohmaan hyviä ja turvalisia elinmaholisuuksia ja pitkäle ajale kestävän elinmljöön läänin asukhaile ja täälä käviöile. Kulttuurimiljöö oon osa yhtheiskunnan histuuriaa, se antaa jatkuvuutta arkipäivässä ja auttaa ihmisiä ymmärtämhään muuta mailmaa.  

Infrastryktyyri ja IT

Lääninhallitus tekkee työtä sen etheen ette yhtheyet läänissä ja muualekki mailmassa helpottuva ja ette net oon maholisiman hyvät miljöön kannalta. Hyvät yhtheyet ja hyvä IT-infrastryktyyry antaa ihmisille, yrityksile ja orkanisasuunile maholisuuen laajentaa omia työmarkkinoita. Lääninhallitus valvoo muumuassa ette valtakunnalisia intressiä eli intressiä jokka koskeva monta kuntaa turvathaan ko infrastryktyyriprujektia planerathaan. Met hoiama kans valtiontuen laajakaistan (bredband) laajenuksen hallintoa maaseu´ula.

Enerkia

Lääninhallitus koortineeraa rekiunaalista työtä pitkäaikasen turvalisen ja kestävän enerkiansaanin puolesta. Yhessä läänin toimioitten kans met olema ottanhee framile klimaatti- ja enerkiastratekiin joka näyttää mitenkä meän pittää toimia ette klaaraama Ruottin klimaattitavotheet ja enerkiamuutoksen. Lääninhallitus johtaa eri prujektia kestävän kehityksen eesauttamiseksi ja ottaa framile perustheita kunnitten enerkiaplanerauksen tukemiseksi. Oon olemassa eri tyyppisiä valtion piitraakia enerkian tehostamiselle ja uusiutuvhaan enerkiamuothoon siirtymiselle ja joista Lääninhallitus päättää. Lääninhallituksen miljööharkintaryhmä päättää suuritten enerkialaitoksitten, niinku tuulivoimaparkit ja kaukolämpölaitokset (fjärr-), lupakysymyksissä.

Asuminen

Lääninhallitus käsittelee valtionlainat vanhusasunoitten ja turvalisuusasunoitten (trygghets-) rakentamiselle, ja  pientaloitten ratonisanerauksile ja päättää enerkiapiitraakista asumataloile ja vissile tiloile. Lääninhallitus valmistaa informasuunia ja tekkee joka vuosi analyysiä läänin asuntomarkkinoista muumuassa tueksi sille työle jota kunnat tekevä asunoitten saamiseksi.

Plaanikysymykset

Lääninhallitus ottaa framile planerausperustheita eri aloile ja jokka näyttävä mihin oon tärkeää ottaa huomiota ko esimerkiksi rakenethaan jotaki eli käytethään maata. Tavote oon saa hyviä ja turvalisia elinolosuhtheita ja pitkäle ajale kestävän elinmiljöön. Planeraustyöhön vaikuttava eri kansaliset tavotheet ja valtakunnaliset intressit, esimerkiksi ko oon kyse enerkian tuottamisesta, luonon hoitamisesta, ulkoiluelämästä eli yhtheyksistä. Met tarkastamma kans kunnalista planerinkia ja otama sillon huomihoon ihmisten terhveyen ja turvalisuuen, valtakunnaliset intressit, miljöölaatu­normit ja rantasuojan. Jos sie et ole tytyväinen kunnan rakenusluphaan eli tetali-plaahniin, sie saatat valittaa siittä meile.

Suojattu asutusalue

Lääninhallitus saattaa päättää ette kulttuurihistuurialisesti arvokhaat rakenukset, asutusaluemiljööt, kirkkomiljööt, parkit, puutarhat eli semmoset pittää suojata rakenusmuistona. Lääninhallitus selvittää ja päättää jos jostaki kohtheesta (objekt) pittää tulla rakenusmuisto, valvoo niitä ja antaa lupia siihen ette muutella rakenusmuistoja, kirkkoja ja hautuusmaita.

Rakenuksitten hoitaminen

Rakenuksitten hoitaminen oon osa Läninhallituksen pitkäletähtäävästä työstä läänin kulttuurimiljöitten säilyttämisestä. Sen etheen ette rakenuksissa säilyy kulttuurihistuurialinen arvo oon tärkeää ette net hoiethaan, piethään kunnossa ja uusithaan yksittäisitten taloitten omitten eelytyksitten pohjalta. Se oon kans tärkeää ette käytethään kulttuurihistuurialisesti oikeita materiaalia ja metutia. Yksittäiset ihmiset, kunnat, stiftelsit ja puulaakit saattava hakea valtion tukea Lääninhallitukselta kulttuuri­histuurialisesti arvokhaan rakenuksen/asutuksen hoitamisheen, niin sanottu rakenushoito­piitraaki. 

Arkkeolokii ja muinaisjäänökset (forn-)

Muinaisjäänökset oon entisajan ihmisitten toiminan jälkiä, esimerkiksi asumapaikat, hauta-aluheet, rauniot eli keskiajan kaupunkitten kulttuurikerroksia. Lääninhallituksen tehtävä oon ette suojata, hoitaa ja tua saataville meän muinaisjäänösmiljööt, niin ette tämän päivän ja huomisenki sukupolvet saattava ymmärtää histuurialisen kulttuuriarvon ja saa elämyksen siittä. Kulttuurimuistolain mukhaan oon kielettyä muuttaa, poistaa, vahingoittaa eli peittää muinaisjäänös, mutta vississä taphauksissa Lääninhallitus saattaa antaa luan puuttua semosheen.

Kulttuurireservaatti

Lääninhallitus ja kunnat saattava päättää ette erityisen arvokhaita kulttuurimaisemia pittää suojata kulttuurireservaattina. Siihen kuuluvat rakenukset, laitokset, jäänökset ja maat, mutta kans toiminoitten, tion ja perintheitten arvot. Kulttuurireservaatti saatta olla kaikki; erikoispiirtheisestä maanpruuk­ialuheesta kulttuurihistuurialisesti kiinostavhaan teolisuusmiljööhön – aluheet joita entisajan maankäyttö ja resyrsittenkäyttö eri mallila  leimaa. Ko Lääninhallitus päättää kulttuurireservaatista, met kans hallittema ja vastaama niitten kulttuuriarvoitten huoltamisesta ja hoitamisesta joita sielä oon.

Maisemahoitoa (landskaps-)

Lääninhallitus tekkee maisemahoitamistyötä sen etheen ette säilyttää ja tua näkösille maiseman arvot. Jos sie halvat hoitaa arvokasta kulttuurimaisemaa joka kertoo läänin histuuriasta, sie saata saa piitraakia Läänin­­hallitukselta siihen. Insatsit saattava koskea niin kulttuurijäänöksiä ko kasvi- ja elläinelämää. Lääninhallitus antaa kans piitraakia yhistyksile, yrityksile ja yksittäisile ihmisille jokka halvavat käynistää paikalisia luononhoitamisprujektia (LONA). Jos sie halvat piitraakia LONA-prujekthiin, ilmota siittä sinun kunthaan joka sitte jättää hakemuksen Lääninhallituksele.