Lääninhallituksesta

Lääninhallitus oon valtion viranomhainen joka oon likelä ihmisiä joka läänissä. Met olema tärkeä länkki ihmisitten ja kunnan ja toishaalta maan hallituksen, valtio­päivitten och ja keskheisitten viranomhaisitten välilä. Maaherra oon Lääninhallituksen johtaja ja hänen tehtävä oon seurata kehitystä ja antaa tietoja läänin tarpheista maan hallituksele.

Meän tehtävä

Lääninhallituksen tehtävä oon tehä työtä semmosen kehityksen etheen ette miljöö, kasvu ja hyvät elinehot kulkeva käsi käessä. Lyhysti sanottunna met tehemä työtä kestävän kehityksen etheen läänissä. Lääninhallitus vastaa siitta ette valtiopäivitten ja maan hallituksen päätökset totheutethaan läänissä ja met koortineeraama valtiolisen toiminan. Ko oon kyse läänin kehityksestä, meän pittää huolehtia ja tehä työtä yksittäisitten ihmisitten ja yhtheiskunnan intressitten etheen.  

Lääninhallitusinstryksuunin mukhaan meän pittää muumuassa tehä työtä näilä aluheila:

 • elintarvikekontrolli, elläinsuoja ja ylheiset elläinlääkärikysymykset
 • rekiunaali kasvu
 • ifrastryktyyriplaneraus
 • kestävä yhtheiskuntaplaneraus ja asuminen
 • enerkia ja klimaatti
 • kulttuurimiljöö
 • suoja onnettomuuksia vasthaan ja kriisivarrautuminen ja kans siviili puolustus
 • luononhoito ja kans miljöö- ja terhveyssuoja
 • maanpruuki ja maaseutu
 • kalastus
 • tasa-arvo
 • intekrasuuni.  

Maaherra ja läänin johto

Maaherra oon maan hallituksen eustaja läänissä ja hallitus valittee hänet. Maaherran yks tärkeä tehtävä oon ette koortineerata valtiolinen toiminta läänissä, seurata läänin kehitystä ja informeerata maan hallitusta läänin tarpheista. Stockholmin, Skånen ja Länsi-Götanmaan länissä oon lääninylijohtaja ja muissa läänissä oon läänineuvos joka johtaa Lääninhallituksen jokapäivästä työtä ja joka kans oon maaherran lähhiin nätyökaveri ja kans hänen siihainen ko hään itte ei ole virassa.

Tiari (Diarium)

Tiarissa Lääninhallitus rekistreeraa päivän tapahtumat, menheelä olevitten kysymyksitten asiapaperit ja asioitten päätökset. Asiarekisteri oon julkinen ja julkasthaan intternetissä Lääninhallituksen tiarin kautta. Joissaki taphauksissa informasuunin julkasua saatethaan rajottaa henkilötietolain mukhaan.  

>> Lääninhallituksen tiarit (ruottiksi)   

Kuulutukset ja tioksiannot

Lääninhallitus tekkee monia päätöksiä jokka suohraan eli epäsuohraan koskeva läänin asukhaita ja yrityksiä. Jokku päätökset häätyy kuuluttaa sille jota asia koskee. Jos roikka jota asia koskee oon suuri, saatethaan panna ilmotus paikalisessa avisissa, niin sanottu kuulutusilmotus, sen eestä ko preivi-ilmotus jokhaiselle.

Valitus

Jos joku Lääninhallituksen päätös koskee sinua, sie saatat usseimiten valittaa siittä. Päätöksen matkassa sie saat informasuunia siittä mitenkä se tehhään. Lääninhallitus lähättää sitte sinun valituksen sille viranom­haiselle joka asiasta päättää. Met saatama kans oikasta omia päätöksiä eli päättää niistä uuesti.  

Monista päätöksistä jokka kunta tekkee, esimerkiksi rakenusluat, saattaa valittaa Lääninhalli­tuksheen. Jos sie halvat valitaa kunnan päätöksestä, sinun pittää lähättää preivi sille kunnale joka oon tehny päätöksen. Päätös häätyy koskea sinua ennenkö sulla oon oikeus valittaa siittä.  

Asetukset (Författningar)

Asetukset oon määräyksiä jokka räknäthään säänöiksi (föreskrifter). Niitten suuntaus ei ole yksittäiset ihmiset ko koko ylheisö (allmänhet). Paikalisia säänöksiä oon muumuassa päätökset vesi­suojasta, luononreservaatista, trafiikista merelä ja hirvenpyyöstä. Lääninhallitus antaa ulos läänin kaikki asetukset, jossa oon säänöksiä joista met olema päättänhee ja säänöksiä jokka kunnat eli Trafiikilaitos oon määräny.

Remissit

Joka vuosi Lääninhallituksele tullee paljon remissiä. Se tarkottaa ette met saama antaa omat mielipitheet ehotukshiin eri teparttemäntistä, valtion laitoksista ja muiltaki. Lääninhallitus lähättää kans remissille monet päätösehotukset niile intresentile läänissä joita net koskeva.  

Lehistöhuone (Pressrum)

Lääninhallitus tekkee aktiiviseti työtä tärkeän yhtheiskuntainformasuunin levittämiseksi kansalaisile ja metiolile. Meän webpaikka ja lehistötiot oon yks tapa antaa sulle palvelua ja maholisuuen seurata meän työtä.

EY ja kansanvälisyys

Jäsenyys EY:ssä vaikuttaa meihin kansalaisina monela tavala, niin suurissa ko pienissä asioissa. Lääninhallituksele se antaa maholisuuen käyttää yhtheisiä resyrsiä, mutta kans ette ottaa huomihoon yhtheiset määräykset. Monila Lääninhallituksila oon kansanvälisiä kontaktia ja vaihtelua ja net osalistuva eri valtionrajoitten ylittyvhiin yhtheistyöprujekthiin jokka eri mallila oon hyväksi läänin kehityksele. Erilaista yhtheistyötä maitten kans EY:n ulkopuolela oon kans.  

Töissä meilä

Lääninhallitus oon työpaikka jossa oon monenlaista toimintaa. Met olema tieto- ja valvomisorkanisa­suuni jolla oon laaja komppetensi monela alala. Meän jokapäivänen työ oon ette pittää huoli siittä ette valtiopäivitten ja hallituksen päätökset totheutethaan läänissä, ja ette koortineerata eri intressiä ja tua framile kansalaisitten tarpheet kestävän yhtheiskunnan puolesta – jossa ekonoominen kehitys, miljöö ja sosiaalinen hyvinvointi yhtyvä.

Ostamiset

Jokhainen Lääninhallitus tekkee omana viranomhaisenna omat ostamiset. Meilä oon lukhuunlyöty linjaukset sille mitenkä met ostama eli hyyräämä tavaroita ja palveluja ja met nouatamma lakia jiulkisesta ostamisesta. Met käytämä kans maholisuutta vähä kertasheen (avrop) toimituksheen mitä koskee valtion raamisopimuksia.