Elinkeinoelämä ja yhistykset

Lääninhallitus stimyleeraa seu´un/rekiuunin yrityksiä ja yhistyksiä erilä mallin luohmaan kestävän ekonoomisen kehityksen ja lissäähmään työpaikkoja. Lääninhallitus innostaa elinkeinoelämää tekehmään työtä tasa-arvo-, miljöö- ja intekrasuunikysymyksitten kans kestävän kehityksen ja kasvun parantamisen puolesta.

Elinkeinoelämän kehitys

Lääninhallitus stimyleeraa seu´un elinkeinoelämää erilä mallin luohmaan kestävän ekonoomisen kehityksen ja lissäähmään työpaikkoja. Met tehemä yhtheistyötä kunnitten, elinkeinoelämän ja muitten orkanisasuunitten kans ette saavuttasimma kansaliset tavotheet seu´un kasvupolitiikale. Eri piitraaki- ja tukimuo´oila Lääninhallitus oon matkassa luomassa hyvvää yritysklimaattia, hyvvää infrastryktyyriä niinku tiet, komynikasuunit, koulutus ja tutkimus ja kapitaalin saanti. Met innostamma kans elinkeino­elämää tekehmään työtä tasa-arvo-, miljöö- ja intekrasuunikysymyksitten kans kestävän kehityksen ja kasvun parantamisen puolesta.

Yritystuki

Joka vuosi Lääninhallitus saapi rahhaa maan hallitukselta ja jokka pittää käyttää eri yritystukhiin. Tuet pitävä auttaa läänin yrityksiä saahmaan pitkäaikasen kannattavuuen ja kasvun. Tuitten laajuus ja suuntautuminen vaihtelee läänitten välilä ja ajan mukhaan, ja se riippuu siittä mitä resyrsiä ja erityisiä tehtäviä hallitus oon antanu länile. Met saatama antaa piitraakia muumuassa investeerinkhiin, markkinointhiin, inovasuunikehitykshiin ja koulutuksheen pienile ja keskisuurile yrityksile. Sitte oon vielä erityinen tuki kaupalisile palveluile maaseu´ula, esimerkiksi kyläkaupoile ja pensiinimakile.

Kilpailu

Kilpailu stimyleeraa yhtheiskunnan resyrsitten parempaa käyttöä ja antaa uusile yrityksile maholisuuen päästä markkinoile. Lääninhallitus pittää lähheisessä yhtheistyössä Kilpailulaitoksen (Konkurrens­verket) kans eesauttaa tehokasta kilpailua privaatissa ja julkisissa toiminoissa. Meän pittää informeerata kilpailukysymyksistä ja huomioia merkkiä siittä ette kilpailumääräyksiä ei nouateta. Ota yhtheys meän kans jos sie eppäilet ette jokku jokka oon tehnee tarjouksen oon sopihnee kilpailun poistamisesta.  

Prujektituki

Lääninhallitus saattaa antaa sulle rahalista tukea prujekthiin joka suosii seu´un kasvua ja kehitystä. Saatat hakea prujektitukea jos sulla muitten kans oon itea jonka tet halvatta totheuttaa prujektissa. Prujekti pittää olla jotaki uutta, olla muuta ko tavalinen toiminta ja olla rohki aikarajotettu. Prujektin tulos pittää olla monile hyöyksi.  

Rahanpeso ja terrorismin rahotus

Lääninhallituksela oon vastuu siittä ette vastustaa rahanpesoa ja terrorismin rahotusta tarkastamalla fyysisiä ja jyriitisiä henkilöitä. Rahanpeso oon sitä ko rahat jokka tuleva jostaki rikolisesta toiminasta muutethaan varoiksi joista saattaa tehä tilin avomesti. Terrorismirahotus merkittee ekonoomista tuen antamista terrorismile suorina piitraakina eli ottamalla vasthaan rahoja eli muita varoja terrorismin rahottamisheen.

Stiftelsit

Lääninhallitus oon valvontaviranomhainen niile stiftelsille jokka oon läänissä ja meilä oon kans vastuu niitten rekistreerauksesta. Stiftelsi oon ittenhäinen varalisuus jota hoiethaan/hallithaan tiethyyn käythöön. Hallituksela eli förvalttarilla oon vastuu rahoitten hallinosta. Lääninhallituksela oon taattapaasi josta sie näet mitä stiftelsiä Ruotissa oon, ja niitten tarkotuksen kans, ja kontaktihenkilöt ja muutaki.  

>> Mene stiftelsitten taattapaashiin (ruottiksi) 

Vartiointiyritykset (Bevaknings-)

Vartiointiyritys vartioittee fastiheettiiä, laitoksia, vissiä toimintoja, julkisia tilasuuksia eli yksittäistä ihmistä. Kaikila vartiointiyrityksilä häätyy olla lupa, niin sanottu aukturisasuuni Lääninhallitukselta. Aukturisasuunin lisäksi met hääymä hyväksyä koko pärsunaalin, netki jokka ei ole vahtia, ja antaa yrityksele luan pittää vahtikoiria.  

Kalastuselinkeino

Lääninhallitus tekkee työtä elinvoimakhaitten kalakannoitten ja pitkäaikasen ja kestävän kalastus­elinkeinon puolesta. Se oon Lääninhallitus joka antaa luan perustaa kala-, krapu- ja simpukkaviljelyt (mussel-). Met saatama kans myöntää piitraakia lisensieeratuile ammattikalastajile ette net saattava varmistaa kalastuskampheet hylkheitä (säl) vasthaan ja antaa korvauksia vahinkoista jokka hylkheet oon aiheuttanhee niitten työkaluile ja saahliile. Lääninhallitus jakkaa EY-tukea muumuassa ammattikalastuksen, vesiviljelyn, jalostusteolisuuen (berednings-), koulutuksitten, kehitysprujektitten investeerinkhiin. Met saatama kans antaa neuvoja ja rahalista tukea niile jokka halvavat kehittää, perustaa ja markkinoia tyristikalastusyrityksiä.

Piiliskruuttaus

Se jolla oon piiliskruuttausyritys häätyy olla Lääninhallituksen hysäkvymä siinä läänissä jossa toimintaa päänänsä meinathaan totheuttaa. Met tarkastamma ette laitos täyttää kunnan miljöövaatimukset ja ette hakialla oon net rakenusluat ja muut luat mitä tarttee. Skruuttipiilit saattaa kans jättää vasthaanottopaikhaan, paikka jonka tuottajat oon valihnee. Piilituottajat häätyvä ilmottaa vasthaanottopaikoista Lääninhallituksele.  

Panttipankot

Panttipankko oon yritys joka lainaa rahhaa sulle ko sie jätät jotaki pantiksi. Lääninhallitus myöntää luat panttipankoile ja valvoo niitä. Se joka meinaa perustaa panttipankon, tarttee sen läänin Läänin­hallituksen luan jossa toiminta oon. Panttipankkoa saattaa pyörittää vain ruottalainen osakeyhtiö eli vastaava ulkomaalainen yritys EES-aluheela.

Peliä ja sporttia

Ajoneuvola ajettu kilpailu tien päälä vaatii sen läänin Lääninhallituksen luan jossa kilpailu alkaa. Kamppailusportitten träänaus-, kilpailu- ja esitysottelut (uppvisnings-) vaativa erityisen luan jota haethaan Örebron läänin Lääninhallitukselta. Jos bingopeliä eli lotin myyntiä tapahtuu useamassa kunnassa samassa läänissä, Lääninhallitus myöntää luan. Jos lotin myynin järjestää joku yhistys joka vain toimii yhessä kunnassa, kunta myöntää luan.