Maanpruuki ja maaseutu

Lääninhallitus tekkee työtä sen etheen ette EY:n ja Ruottin maanpruuki­politiikka ja maaseutupolitiikka onnistuu rekiunaalisella tasola. Se tarkottaa ette maanpruukista tullee kilpailukykynen ja pitemälle aikaa kestävä samala ko ekolookinen viljely lissäintyy ja arvokhaat luonto- ja kulttuurialuheet säilytet­hään. Elävä maaseutu tarkottaa kans ette oon olemassa altternatiivisiä töitä, hyvä palvelu ja houkuttelevia asumamiljöitä.

Elläintenpito

Lääninhallitus hoitaa monta elläinpitokysymystä. Met kollaama ette elläinten tilat täyttävät hyvän elläinmiljöön vaatimukset. Sen etheen ette elläimet, ja lopussa met ihmiset kans, voima hyvin, oon tärkeää ette rehut elläimille tuotethaan, käsitelhään, säilytethään, kuljetethaan ja käytethään turvalisella mallin. Tätä Lääninhallitus ja Maanpruukilaitos kollaa monela tasola. Elläinlaitoksille joissa oon 400 eli useampi elläinyksikkö (-enhet) vaaithaan Lääninhallituksen lupa. Met myönämä kans lupia muule elläintoiminalle, esimerkiksi koirapäiväkothiin ja rattastuskouluile.

Maaseutukehitys

Met halvama ottaa taltheen joka aluheen erilaiset eelytykset ja sillä mallin met osalistuma maaseu´un hyvhään kehityksheen. Maaseutuprukrammi oon EY-prukrammi joka antaa siihen osalistujille ja urakoittioile (entreprenör) maaseu´ula maholisuuen hakea tukea ko perustaa eli laajentaa yritystä, mutta kans yrityksitten komppetensin nostamisheen.  

Maanpruuki

Lääninhallitus tekkee työtä läänin maanpruukielinkeinon kehittämisen puolesta. Elinvoimanen maanpruuki oon avomitten viljelymaitten ja elävän maaseu´un eelytys. Meän päätehtävä oon työskenellä kestävän, tehokhaan ja miljööystävälisen maanpruukin puolesta Ruottin ja EY:n maanpruukipolitiikan kautta. Se tarkottaa ette met annama informasuunia ja neuvoja läänin maanpruukaa­jille. Met otama kans vasthaan EY-tukihakemuksia, käsittelemä asioita, kollaama ja tehemä päätöksiä EY:n säänöitten pohjalta.