Riksintressen - kulturmiljövård

Kulturmiljöer av riksintresse är unika eller speciella för en region, riket eller internationellt sett. Områdena ska representera hela landets historia allt från förhistorisk tid fram till nutid och visa hur människan utnyttjat tillgängliga naturresurser, samhällets utveckling, näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick och olika estetiska ideal m.m.
Bild på Svartådalen

Riksintressen finns förutom för kulturmiljövården bl.a. för naturvård och friluftsliv. Att ett område är av riksintresse betyder att miljön är skyddsvärd ur ett nationellt perspektiv, men inte att miljön automatiskt är skyddad. Det är kommunerna som i sin samhällsplanering skall se till att riksintressena tas till vara. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd bara om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar värdena.

I Sverige finns ca 1700 områden som är av riksintresse för kulturmiljön, 26 av dessa ligger i Västmanlands län.

Länk till Länsstyrelsens RUM-katalog där du kan läsa mer om riksintressen

Samtliga kulturmiljöer av riksintresse i länet

Karta över riksintressen i Västmanlands län