Aktuella anbudsförfaranden

Här hittar du aktuella anbudsförfaranden inom uppdragsarkeologin i länet!

Arkeologisk undersökning av fornlämning Västerås 743:7 vid Skälby i Västerås kommun

Länsstyrelsen i Västmanlands län inbjuder arkeologiföretag att lämna anbud för arkeologisk undersökning av järnåldersboplats, Västerås 743:7, vid Skälby i Västerås kommun.

Anbud ska lämnas in till Länsstyrelsen senast 7 juni 2018

Löpande information:

Länsstyrelsen kan under hela anbudstiden komma att publicera information, kompletterande uppgifter eller förtydliganden till förfrågningsunderlaget på denna sida.

Har du frågor om anbudsförfarandet:

Frågor med anledning av anbudsförfarandet ska ställas per e-post till: vastmanland@lansstyrelsen.se, med kopia till christina.u.svensson@lansstyrelsen.se och mats.eriksson@lansstyrelsen.se

OBS! frågorna/e-posten måste vara märkta med ärendets
dnr
431-1553-2018.

Frågor måste ha kommit in senast den 28 maj 2018 för att besvaras. Endast frågor ställda till ovanstående e-postadress kommer att besvaras.

Frågor och svar publiceras på enhetens hemsida.

Anbudshandlingar:

  • Förfrågningsunderlag med kravspecifikation

 Information

 Frågor och svar

OBS! Frågor ska endast skickas in via e-post. Svaren kommer här.

FRÅGA 1
Inkommen 2018-05-17
Sida 5, ska-sats angående undersökningens frågeställningar:  "[…]utgå från aktuellt forskningsläge och kunskapsbehov för mesolitiska [vår kursivering] lokaler." Fornlämningen omfattar boplats med dateringar till äldre järnålder. Vi förmodar att det är fråga om ett skrivfel och önskar att länsstyrelsen förtydligar.

SVAR 1
Publicerat 2018-05-18
Länsstyrelsen bekräftar att "mesolitikum" är ett skrivfel och förtydligar att det på sid 5 ska stå "…äldre järnålderslokaler".

FRÅGA 2
Inkommen 2018-05-21
I mallen för undersökningsplanen (s 1) finns "Landskapsanalys" med som ett moment som ska tas upp i tidplanen. Vi hittar ingen information om denna landskapsanalys på något annat ställe, vare sig i länsstyrelsens kravspec eller på något annat ställe i mallen. Kan ni vara snälla att förtydliga?

SVAR 2
Publicerad 2018-05-22 
I mallen för undersökningsplanen (sid 1) ska rubriken Landskapsanalys" utgå.

FRÅGA 3
Inkommen 2018-05-21
I kravspecen redogörs för de kvalifikationer som fältarbetsledaren respektive huvudrapportförfattaren ska ha. I mallen ska även projektledare och biträdande projektledare anges, men dessa nämns inte i kravspecen eller vidare i mallen bortsett från att projektledaren ska skriva under undersökningsplanen. Finns det några krav på dessa funktioner och hur de ska förhålla sig till fältarbetsledaren och huvudrapportförfattaren?

SVAR 3
Publicerad 2018-05-22
Länsstyrelsen förtydligar att angivet ska-krav rörande fälterfarenhet gäller för fältarbetsledaren (sid 3 i kravspecifikationen). Det stämmer att inga specifika ska-krav föreligger för projektledare och biträdande projektledare. För de arkeologiska företag som har samma person som fältarbetsledare och projektledare skriver man således samma namn både vid "Projektledare:" och "Fältarbetsledare:" i undersökningsplanen på sidan 1. För arkeologiska företag som har olika personer som fältarbetsledare och projektledare, skriver man in dessa namn.

Huvudförfattare av rapporten ska uppfylla ska-kravet angivet i kravspecifikationen på sidan 3 och behöver inte vara fältarbetsledare, projektledare eller biträdande projektledare.