Metallsökare

I Sverige är det inte tillåtet att använda metallsökare utan Länsstyrelsens tillstånd. Detta förbud finns för att skydda våra fornlämningar, både de som är kända och de som vi idag ännu inte känner till. Tyvärr har plundring av fornlämningar varit vanligt i vissa delar av landet.

Om du vill använda en metallsökare måste du ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen. Vi kan bland annat ge tillstånd för sökande för vetenskaplig forskning, hitta borttappade föremål eller lokalisera gränser för en tomt. Vi ger inte tillstånd för sökande efter fornlämningar.

Ansökningsavgift från och med 1 januari 2018 

Efter en ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188) införs från och med 1 januari 2018 en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Vi påbörjar inte handläggningen innan ansökningsavgiften är betald.

Avgiften är 700 kronor för varje geografiskt avgränsat område som en ansökan gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Privat bruk av metallsökare

Du kan få tillstånd att använda en metallsökare för privat bruk inom avgränsade områden, under förutsättning att detta sker där det inte finns fornlämning eller i dess närhet. Tillståndsplikten gäller användning både på land och i vatten. En metallsökare får inte medföras utan tillstånd inom fornlämning.

På Riksantikvarieämbetets webbplats Fornsök kan du se var det finns fornlämningar.

En ansökan om tillstånd för metallsökare är personlig ska innehålla:

  • kontaktuppgifter och personnummer till den som söker
  • syftet med användandet av metalldetektor
  • under vilken period sökanden vill använda och medföra metallsökare
  • det geografiska område där sökanden vill använda och medföra metallsökare markerat på en karta, området ska vara väl avgränsat och inte för stort
  • fastighetsbeteckning på sökt område
  • kontaktuppgifter till fastighetsägaren
  • om sökande ska gräva i marken ska sökande ha markägarens tillstånd till att gräva

Om ansökan inte uppfyller kraven ovan kan den avvisas.

Använd den här blanketten när du ansöker om tillstånd för användning av metallsökare.

Ansökan om tillstånd för användning av metallsökare

​Myndigheter och yrkesverksamma

Myndigheter som behöver använda metallsökare, till exempel polisen eller militären, får göra detta utan tillstånd, utanför kända fornlämningsområden.

Yrkesverksamma som behöver metallsökare i sin verksamhet, till exempel prospektörer, vissa jordbrukare eller inom industrin, ska ta kontakt med Länsstyrelsen innan ansökan om tillstånd görs.

Avgiftens storlek

Avgiften är 700 kronor för varje ansökan. Det innebär att varje geografiskt område som du ansöker för omfattas av en avgift. Om du skickar tre ansökningar, för tre olika områden, ska du alltså betala tre ansökningsavgifter (3x700kr).

Betala via bankgiro 

Betala in ansökningsavgiften till Länsstyrelsens bankgiro 5051-8760 och ange:

  • för- och efternamn
  • projektnummer 72 

Ansökningen handläggs när avgiften är betald

Länsstyrelsen kommer inte att påbörja handläggningen av din ansökan innan ansökningsavgiften är inbetald. Avgiften tas alltså ut oavsett om tillstånd beviljas eller inte.