Efterbehandling av täkter

Då du ansöker om täkttillstånd ska du översiktligt ange hur täkten ska efterbehandlas.

En täkt är ett ingrepp i naturmiljön och det är omöjligt att helt
återställa området till dess ursprungliga skick. En bra efterbehandling
minskar risken för till exempel fallolyckor, samtidigt som det går att åter- och nyskapa olika naturvärden. Täkten bör efterbehandlas så att den smälter in i det omgivande landskapet.

Efterbehandlingen bör noggrant tänkas igenom före, under och efter brytningen. Varje enskild täkt ska ha en plan som berättar hur efterbehandlingen ska genomföras. Planen bör preciseras efterhand som brytningen sker. Kontakta Länsstyrelsen om du behöver hjälp med att avgöra vilka åtgärder som kan vara lämpliga att genomföra i din täkt.

Tänk på!

Vid efterbehandling finns flera viktiga aspekter att tänka på:

  • Grundvattenskydd (exempelvis avståndet till högsta grundvattenyta) 
  • Föroreningsrisk och nedskräpning (olyckor, olovlig tippning etcetera) 
  • Risk och säkerhet, både med avseende på människor och djur (exempelvis slänter) 
  • Biologiska värden (såsom rasbranter, svalbon, fuktig mark, växter och insekter) 
  • Geologiska värden (bland annat intressanta lagerföljder) 
  • Estetiska värden/landskapsbilden
Foto backsvalebon

Nedan anges några exempel på vad som kan beaktas i olika typer av täkter. Kom dock ihåg att efterbehandlingen ska anpassas efter den aktuella täkten varmed några generella krav inte kan anges. Diskutera åtgärderna med tillsynsmyndigheten i god tid innan täkten avslutas för att komma fram till vad som är lämpligast i just din täkt.

Naturgrustäkt

Vid efterbehandling av naturgrustäkter bör ett skydd av grundvattnet uppnås samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Länsstyrelsens miljöenhet har tillsammans med naturmiljöenheten tagit fram ett informationsblad om hur efterbehandling kan ske i grustäkter, se till höger.

Bergtäkt

En bergtäkt lämnar oftast efter sig höga branter. För att området ska kännas säkert efter avslutad brytning kan avvikelser i terrängen skapas som förvarnar om en eventuell brant. En vall av morän, alternativt i kombination med en fallhylla, kan anläggas innan branten. Flackare lutning kan fås med hjälp av snedsprängning.

Naturvårdande insatser kan göras i samband med efterbehandling av en bergtäkt. Genom att bevara vissa branter kan till exempel berguv lockas till att häcka i det nedlagda brottet.

Torvtäkt

Torvtäkter bör efterbehandlas med huvudsaklig hänsyn till växt- och djurliv. Många avslutade torvtäkter kan göras till våtmarker vilka ofta blir fina fågellokaler.

Foto efterbehandlad torvtäkt