Vattensituationen i länet

Länsstyrelsen följer utvecklingen och för en dialog med länets kommuner och andra myndigheter.

Uppdaterad: Måndag 5 juni 2017 

Låga grundvattennivåer i landet och länet

Grundvattennivåerna är för närvarande mycket låga i stora delar av Svealand och Götaland. Bakgrunden till dagens vattensituation är för lite nederbörd under de senaste två åren, särskilt under vinterhalvåret. När växtsäsongen har inletts och dagstemperaturen stiger förväntas situationen bli sämre. Om nederbördsmängderna återgår till de normala kan situationen bli bättre, men troligtvis inte förrän i höst-vinter.

För tillfället inget bevattningsförbud i länet

De flesta kommuner i Västmanlands län använder sig av ytvatten från sjöar och vattendrag för vattenförsörjningen. Kommunerna bedömer därför i nuläget att de låga grundvattennivåerna inte kommer att orsaka några problem för den allmänna vattenförsörjningen. För närvarande råder ingen brist på vatten i några kommunala grundvattentäkter. Ingen av kommunerna i länet har därför beslutat om bevattningsförbud eller liknande åtgärder vilket gjorts på andra håll i landet.

Störst risk för enskilda brunnar

Risken för påverkan bedöms som störst för enskilda brunnar och vissa mindre kommunala vattentäkter. Den som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån i vattentäkten och fundera över vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Håll koll på information från din kommun

Den som är ansluten till kommunal vattenförsörjning bör vara uppmärksam på information från kommunen om läget och eventuella begränsningar i vattenanvändningen.

Läs mer:

Information från Sveriges geologiska undersökning (SGU) om vattenbristen i landet

Samlad information på Krisinformation.se om vattensituationen 2017

 

Rinnande vattenkran i trädgård