Krafttag kring åtgärder för bättre vatten

Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljats pengar från EU:s miljöprogram LIFE för att få ordentlig fart på åtgärdsarbetet i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Projektet startade i januari 2017 och kommer att pågå under 7,5 år.

Syftet med LIFE IP Rich Waters är att effektivisera åtgärdsarbetet för ett fullt genomförande av åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Det ska också bidra till att vattendirektivet implementeras i hela Sverige.

Projektets mål är minska mängden näringsämnen och miljögifter, förbättra fiskarnas möjlighet att nå sina lekområden samt effektivisera och öka takten på åtgärdsarbetet så att åtgärdsprogrammet kan genomföras till fullo. Måluppfyllelse sker genom verkställande av konkreta åtgärder, ökad kunskap och samverkan mellan partners och ökat stöd till extern finansiering.

Partners

I projektet medverkar 35 partner vilka kommer att driva olika delprojekt. De representerar en bredd av organisationer och roller - myndighet, forskning/utveckling, företag, NGO på nationell, regional, kommunal och lokal nivå. Samordnande partner är Länsstyrelsen i Västmanland där Vattenmyndigheten Norra Östersjön är lokaliserad.

Temaområden och delprojekt

Projektet består av delprojekt inom fem temaområden; vattenplanering, övergödning från externa källor (lantbruk, vatten och avlopp, dagvatten), övergödning från internbelastning (lagrade näringsämnen i sjöar och vikar), konnektivitet (skapande av fria vandringsvägar för djur och växter förbi dammar) och miljögifter. Delprojekten beskrivs kortfattat nedan.

I temaområdet vattenplanering ingår delprojekt med mål att: 

 • stötta och utveckla kommunernas vattenplanering
 • öka förståelsen för hur ekosystemtjänster kan optimeras vid planering och genomförande av vattenåtgärder
 • skapa nya projekt som finansieras utanför LIFE IP Rich Waters
 • sprida kunskap och erfarenheter från projektet i hela Sverige.

I temaområdet övergödning från externa källor ingår delprojekt med mål att:

 • utvärdera olika styrmedel för att minska övergödningen från lantbruket
 • utveckla och tillämpa beslutsstödsverktyg för att optimera val av lokalisering och typ av åtgärd på gårdsnivå och på avrinningsområdesnivå
 • utveckla metoder samt testa ny och befintlig teknik för att hitta och åtgärda fosforkällor i dagvatten. Skapa multifunktionella vattenparker för dagvattenrening, ökad biodiversitet och rekreation
 • utföra visningsåtgärder för minskat näringsläckage från hästgårdar.

I temaområdet övergödning från internbelastning ingår delprojekt med mål att:

 • öka kunskapen hur internbelastning på sjöar och havsvikar kan kvantifieras
 • restaurera övergödda sjöar och havsvikar med innovativ och befintlig teknik. Sugmuddring och nyttiggörande av de näringsrika sedimenten via bevattning av produktiv mark; fällning med kemikalier samt musselodling. 

I temaområdet konnektivitet ingår delprojekt med mål att:

 • öka samverkan och effektivisera arbetet för att skapa fria vandringsvägar
 • skapa faunapassager och visningsobjekt i vattendrag med rödlistade arter samt i vattendrag i stadsmiljöer.

I temaområdet miljögifter ingår delprojekt med mål att:

 • samordna mätningar av miljögifter och öka kunskapen kring källorna för olika föroreningar
 • demonstrera biologiska metoder för sanering av förorenade sediment
 • begränsa användning av giftiga båtbottenfärger genom att anlägga båtbottentvättar. 

Bakgrund

I Norra Östersjöns vattendistrikt pågår redan flera vattenprojekt. Samtliga vattenprojekt syftar till att uppnå de mål som finns i åtgärdsprogrammen för vatten. Kommuner, länsstyrelser och föreningar lägger ner stort arbete på att vi ska få rent och bra vatten i distriktet, men ändå når vi inte ända fram.

EU har kartlagt ett behov av att samordna miljöaktiviteter i större distrikt och har tagit fram det nya LIFE IP-programmet. I kortet betyder det att pågående projekt och aktiviteter med olika offentliga medel som stöd integreras till ett större projekt, ett LIFE IP, för att på ett målinriktat och samordnat sätt ge bättre förutsättningar att nå önskade miljömål.

2014 startade arbetet med LIFE IP-ansökan. Hösten 2014 skrevs en så kallad "Concept Note" i vilken det i stora drag skissades upp ett tänkbart LIFE IP projekt. EU godtog förslaget och det vi blev det enda projekt i Sverige som bjöds in att lämna in en fullskalig ansökan vilken lämnades in till Bryssel i april 2015. Formellt var projektet tillräckligt bra för att få finansiering, men rankningen var för låg för att pengarna skulle räcka till projektgenomförande. Arbetet skedde inom ramen för Mälarens vattenvårdsförbunds projekt Mälaren en sjö för miljoners (MER).

Under 2015-2016 har Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt, med stöd av Mälarens vattenvårdsförbund, genomfört en ny ansökningsprocess till LIFE IP. En "Concept Note" skickades in i oktober 2015 och den fullständiga ansökan i mars 2016. Ansökan har gått vidare till revisionsfas och om projektet beviljas skrivs kontrakt i december 2016.

Vill du veta mer om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Åsa Erlandsson.

Ordlista

Biodiversitet avser variationen bland levande organismer i alla miljöer, inklusive land- och vattenmiljöer, samt de ekologiska relationer och processer som organismerna ingår i. Detta innefattar mångfald inom och mellan arter samt mångfald av ekosystem."

Kvalitetsfaktorn konnektivitet beskriver möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material i uppströms och nedströms riktning, samt från vattenförekomsten till omgivande landområden.

Internbelastning är en process som frigör fosfor som tidigare sedimenterats på bottnar i övergödda sjöar.

 Content Editor