Luft

Det är i första hand luftföroreningarnas försurande och gödande påverkan på skogsmarkerna som övervakas genom den regionala miljöövervakningen. Dessutom bedriver länets kommuner hälsoinriktad luftövervakning. Sedan miljökvalitetsnormer för utomhusluft infördes i Sverige med stöd av EU-direktiv har denna övervakning fått en ökad betydelse.
Tallar sedda underifrån och upp mot himlen, foto

Miljömål

De miljömål som kan följas upp genom luftövervakningen i länet är:

- Frisk luft
- Bara naturlig försurning
- Ingen övergödning 

Regional miljöövervakning

Med Västmanlands läns luftvårdsförbund som huvudsaklig finansiär har nedfall och effekter av främst svavel- och kväveföroreningar sedan början av 1990-talet övervakats på ett antal så kallade permanenta observationsytor i länet. Under senare år har nedfallet av svavel minskat men fortfarande utsätts marken för ansenliga mängder kväve. På observationsytorna mäts också halter av vissa gaser i luften. Luftvårdsförbundet finansierar även ett separat program för övervakning av marknära ozon i landsbygdsmiljö. 
Läs mer om Västmanlands luftvårdsförbund

Till arbetet med att följa upp luftföroreningar hör också att ha kunskap om utsläppens storlek. Dessa följs upp och lagras i en nationell databas. Gå till den nationella utsläppsdatabasen.

I den regionala luftövervakningen ingår också undersökningar av påverkan på växtlighet. Nedfallet av tungmetaller från luften övervakas genom analyser av mossa från skogsmark i länet.

Under 2010 har prover på mossa tagits på 35 platser i länet i ett samarbete mellan Västmanlands läns luftvårdsförbund och Länsstyrelsen. Proverna har analyserats på metallinnehåll tillsammans med 8 ytterligare prover från länet tagna inom nationell miljöövervakning. Provtagningarna visar att nedfallet av tungmetaller har minskat i Västmanlands län. I de flesta fall har tydliga minskningar kunnat visas. Resultaten har sammanställts i en rapport av IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

  Läs mer i IVLs rapport som finns här (pdf 3363 kb).

En tidigare provtagning genomfördes år 2000 och en större genomgång av data från regional och nationell miljöövervakning presenterades i juni 2007.
Läs mer om mossanalyserna i PM 2007:1 (pdf 802 kB).

Inom miljöövervakningen övervakas också lavfloran på ett antal utvalda provträd i öppet landskap. Många lavar är känsliga för luftföroreningar och förekomst eller frånvaro av olika arter kan därför ge information om luftkvaliteten. Denna undersökning utfördes senast år 2007. Under år 2013 planeras en ny provtagning i länet.

Lokal miljöövervakning

Föroreningshalter i luft mäts dock främst i tätorter, framför allt med tanke på människors hälsa. Det är kommunerna som ansvarar för att övervaka att föroreningshalterna inte överskrider gällande miljökvalitetsnormer. I Västmanlands län bedrivs luftmätningar för närvarande i Köping och Västerås (tidigare även i Fagersta och Sala). Om en miljökvalitetsnorm överskrids ska ett åtgärdsprogram upprättas för att minska halterna av föroreningar.

Läs mer om luftmätningarna i Köping!

Läs mer om luftmätningarna i Västerås! 

        

Nationella datavärdar

Samarbetsorganet Svenska MiljöEmissionsData (SMED) sköter på Naturvårdsverkets uppdrag det nationella arbetet med data om utsläpp till luft. Här finns data om utsläpp till luft och vatten (SMEDs hemsida).

IVL Svenska miljöinstitutet AB är nationell datavärld för bland annat data om luftföroreningar i tätorter och är även luftvårdsförbundets konsult för de permanenta observationsytorna.

Länk till IVLs hemsida

Hos SMHI finns bland annat modellberäknade data för halter och nedfall av föroreningar.

Länk till SMHIs hemsida