Miljö- och klimatråd

Miljö- och klimatrådet har bildats för att samverka kring miljöfrågor i länet och för att skapa engagemang kring länets miljöfrågor på alla nivåer i samhället. Medlemmarna i rådet är företag och organisationer som genom sin verksamhet har stor betydelse för länets miljöutveckling. Visionen är att Västmanland ska vara en miljö- och klimatförebild år 2030.

 

Miljö- och klimatrådets arbete

Miljö- och klimatrådet bildades av landshövdingen 2016 med syfte att ha en övergripande plattform som skulle bli en pådrivande kraft i länets hållbarhetsarbete. Här samverkar företrädare för länets myndigheter, kommuner, näringsliv, organisationer och akademi som genom sin verksamhet har stor betydelse för länets miljöutveckling. Rådet består för närvarande av omkring 40 aktörer. Till rådet kopplas även företrädare för miljöförbund, nätverk och ideella organisationer.

Rådet ska vara en förstärkande kraft i miljö- och klimatarbetet där organisationer och nätverk ska kunna få stöd att genomföra sitt miljö- och klimatarbete. På motsvarande sätt ska rådet även stötta initiativ som tar tillvara på de affärsmöjligheter som den globala omställningen till ett hållbart samhälle erbjuder. 
 
Arbetet sker i linje med:

 

​Miljö- och klimatrådets vision

Rådets vision är att Västmanland ska vara en miljö- och klimatförebild år 2030.

Det innebär att:

  • Länets invånare och verksamhetsutövare har kunskap om och tar miljöhänsyn
  • Akademi, näringsliv, organisationer och offentlig verksamhet samverkar för hållbara lösningar
  • Vi tar tillvara de affärsmöjligheter som den globala omställningen till ett hållbart samhälle erbjuder
  • Vi tar ansvar för att genomföra åtgärder, enskilt och tillsammans
  • Vi ska skapa ett hållbart samhälle för våra barn

 

Rådets mål

Med utgångspunkt från visionen har rådet beslutat om tre övergripande mål som visar vägar till att nå ett hållbarare samhälle. De bygger på att vi ska begränsa vår klimatpåverkan och bevara våra naturtillgångar för att på så vis kunna ta del av de ekosystemtjänster som naturen ger oss.

 

 

Klicka här för mer info om målen

Samverkan

Rådets arbete ska ses som en del av genomförandet av strategier och program som är direkt kopplade till hållbarhetsmålen, miljömålen och klimatmålen. Dessutom behandlas miljö- och klimatfrågor inom andra regionalt viktiga styrande dokument som t.ex. det regionala utvecklingsprogrammet (RUP), regionplanen, landsbygdsprogrammet, affärsplan Västmanland, länstransportplanen, trafikförsörjningsprogrammet och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Genom en strukturerad samordning förstärks det målarbete för miljö- och klimat som utförs inom dessa grupperingar och nätverk.

 

Organisation

Rådet styrs av ledamöter, som har ledande roller inom sina organisationer. För att stödja rådet finns en beredningsgrupp och två fokusgrupper. Beredningsgruppen ansvarar för att inriktningsbeslut som fattats av rådet planeras och genomförs. Fokusgrupperna ansvarar för att planerade åtgärder genomförs.

Landshövding Minoo Akhtarzand,
   Ordförande, Länsstyrelsen i
   Västmanlands län

Anders Röhfors, Arboga kommun
Anders Teljebäck, Västerås Stad
Andreas Porsvald, Region
   Västmanland
Carina Färm, VafabMiljö
Carl Aschan, LRF Mälardalen
Carola Alzén, Mälarhamnar AB
Carola Gunnarsson, Sala
   kommun
Catarina Pettersson, Hallstahammars
   kommun
Christer Nordling, Västra Mälardalens
   Energi och Miljö AB
Elizabeth Salomonsson, Köpings
   kommun
Erik Sjöberg, Volvo Köping
Eva Karlsson Berg, Sveaskog Marknadsområde Mitt
Håkan Carefall, Sala-Heby Energi
Jenny Stendahl, Skogsstyrelsen
   Uppsala-Västmanland
Johanna Odö, Norbergs kommun
Kristina Reutermo, Seco Tools AB
Lars-Erik Wige, SAAB CEO
Lena Westerholm, ABB AB
Lisa Fröberg, Svenska kyrkan
Lotten Herrman, Trafikverket
   Region Öst
Magnus Eklund, Systemair AB
Magnus Hemmingsson,
   Mälarenergi AB
Maria Sahlin, SAAB AB
Marino Wallsten, Fagersta kommun
Mikael Söderberg, Bostads AB Mimer
Niclas Ramsin, Oriola Logistics
   Sweden
Nicklas Nilsson, Kanthal- Part of
   Sandvik Group
Patrik Ungerstam, Nordkalk AB
Pelle Strengbom, Kungsörs kommun
Per Nyström, Mellanskog
Peter Gustafsson, Mälardalens
   Högskola
Peter Sjerling, HSB Mälardalen
Pär Höök, Yara AB
Staffan Stenhag, SLU
   Skogsmästarskolan
Tobias Nordlander, Surahammars
   kommun
Tore Sekkenes, Bombardier
   Transportation Sweden
Åsa Wreder, Westinghouse
   Electric AB