En unik plats

Bränt landskap

 

Naturreservatet Hälleskogsbrännan

Med sina drygt 6 400 hektar är Hälleskogsbrännan ett av södra Sveriges största skyddade skogsområden. Att ett så stort skogsområde brinner är mycket ovanligt, både i Sverige och i övriga Europa.  

Hälleskogsbrännan kommer under lång tid att vara en plats där det går att se hur naturen återhämtar sig och livet återvänder. Där kan du på nära håll uppleva följderna av den stora skogsbranden som härjade sommaren 2014.

Klicka här för att läsa mer om Hälleskogsbrännan.

Växter och djur återvänder

 

Tretåig hackspett, svedjenäva och älg. Illustrationer: Jonas Lundin

Allt fler växter, djur och svampar återvänder till den brända skogen. Många gynnas också av branden. Det gäller till exempel hackspettar som hittar insekter i de döda träden och svedjenävan vars frön måste ha höga temperaturer för att gro. Och älgarna och andra växtätare får gott om mat i takt med att buskar och lövsly växer upp i den brända skogen. 

Se när djuren återvänder till den branddrabbade skogen
I bildspelet ser du räv, grävling, lo, kronhjort och hare.

Naturen återhämtar sig

 

Illustrationer: Jonas Lundin

0-2 år. Direkt efter branden är det mesta svart, förutom i trädkronor där elden inte gått fram så snabbt. Nere i marken har många frön och jordstammar klarat sig. En del skjuter skott och andra blommar redan första året.   Våren efter branden blommar svedjenävan i tusental. Dess frön kan ligga i marken under flera hundra år för att sedan gro efter en brand.

3-5 år. Brandskadade träd faller till marken där de bryts ner av insekter och svampar. Insekterna blir i sin tur mat åt många hackspettar och andra fåglar. Björk, asp och andra växter breder ut sig som stora gröna mattor.  

6-20 år. Björkar och aspar är 5-6 meter höga och döljer till stor del de döda träden på marken. Lövträden dominerar i reservatet, men nya tallar har också börjat komma upp. Älg och annat vilt har därför mycket gott om mat.  

50 år. Tallarna som klarade sig efter branden lever fortfarande, men nu finns det även stora träd av nya tallar, granar och olika sorters lövträd. Skogen är mer varierad än före branden.

100 år. En ljus blandskog utan sly med gamla grova tallar och nya höga träd. Björkar och aspar har vuxit färdigt, och en del har även ramlat och börjat brytas ner. Naturvärdena är mycket höga i den här skogen.

Läs om hur naturen och djuren återvänder till området

 

Forn- och kulturminnen

Efter skogsbranden 2014 gjordes en flygfotografering över området. Då upptäcktes cirka 250 askgråa ringar. Det var resterna av de gamla kolmilorna som hade börjat glöda igen av brandens hetta.

Det finns många kulturhistoriska lämningar i brandområdet. De flesta spåren är rester från den verksamhet som bedrivits i skogen under många hundra år. De vanligaste är lämningar av gamla kolmilor och kolarkojor. 

Läs mer om kulturspår i brandområdet

 

Läs mer om forn- och kulturlämningar i skogen.  

Den gråa ringen är spåren av en gammal kolmila. Foto: Skogsstyrelsen.