Översvämningsdirektivet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har pekat ut 18 områden i Sverige som ska omfattas av arbetet med översvämningsförordningen. I Norra Östersjöns vattendistrikt berörs Örebro (Svartån), Lindesberg (Arbogaån), Uppsala (Fyrisån) och Stockholm (Mälaren, Tyresån och Oxundaån). För orterna har  kartor med översvämningsrisker, så kallade riskkartor utarbetats.
Karta med tätorter med betydande översvämningssrisk

EU:s översvämningsdirektiv genomförs i Sverige genom en förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet och genomför arbetet i nära samarbete med länsstyrelserna.

Arbetet genomförs i tre steg under åren 2009-2015. De länsstyrelser som också är vattenmyndigheter, däribland Länsstyrelsen i Västmanland, samordnar arbetet inom vattendistrikten. Varje länsstyrelse har ansvaret för utpekade områden inom länet.

Syftet med översvämningsdirektivet är att upprätta en ram för bedömning och hantering av översvämningsrisker för att minska de ogynnsamma konsekvenserna på människors liv och hälsa, samt påverkan eller skador på miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet som kan komma till följd av en översvämning.

Översvämningsdirektivet ska utmynna i åtgärder för att minska riskerna och konsekvenserna av översvämningar och åtgärderna ska samordnas med mål och åtgärder för vatten inom EU:s andra vattendirektiv.

Illustration arbetsprocessen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för att Sverige rapporterar sitt arbete enligt översvämningsdirektivet. Arbetet genomförs i 6-årscykler och är indelat i tre steg som vart och ett åtföljs av en rapportering till EU-kommissionen.