ÖSAM – Övergripande samverkan i Mellansverige

Inom området samhällets krisberedskap där länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län ingår inleddes år 2000 ett samarbete genom ÖSAM. Samarbetet syftar till att minska sårbarheten och höja krishanteringsförmågan i de aktuella länen.

Samarbetet leds av en ledningsgrupp som består av länets försvars-/beredskapsdirektörer. Ordförandeuppdraget i ledningsgruppen tilldelas för ett år och cirkulerar mellan länen.

ÖSAM:s arbete sker i huvudsak i tre arbetsgrupper:

- Ledningsgruppen (försvars- och beredskapsdirektörer)

- LSO (huvudsakligen handläggare skydd mot olyckor)

- LEH (huvudsakligen handläggare krisberedskap)

Under 2014 är Länsstyrelsen i Östergötlands län ordförandelän. Ordförandelänet har bland annat som uppgift att inhämta regelbundna lägesrapporter från arbetsgrupperna och presentera dessa i ledningsgruppen. Beroende på händelseutveckling och att förändringar inom krisberedskapsområdet kan inträffa under året kan verksamheten behöva ändras om.

Det övergripande målet för ÖSAM är att få en god förmåga att reducera och hantera kriser, få en likvärdig uppföljning och handläggning samt stödja varandra i det dagliga arbetet. Den gemensamma nämnaren för dessa tre arbetsgrupper är att utveckla gemensamma former och metoder för Länsstyrelserna ska kunna stödja varandra.

Gemensamt projekt

Under 2014 bedriver ÖSAM ett gemensamt projekt ”2.4 projekt Utveckling av gemensamma planverk inom ÖSAM kopplat till utrymning och mottagning av civilbefolkning i samband med omfattande samhällspåverkande händelse.” Projektet kommer att bedrivas inom tre delområden, där varje område innehar eget projektmål. Projektet förväntas tillgodose de gemensamma behov som finns inom respektive delområde:

- Utrymning av befolkat område

- Mottagning av befolkning från utrymt område

- Kriskommunikation i samband med utrymning och mottagande.