Geografiskt områdesansvar

Länsstyrelsens roll som områdesansvarig myndighet innebär ett ansvar för att samordna krisberedskapsarbetet i länet tillsammans med sektorsansvariga myndigheter, kommuner och berörda organisationer.

​​​Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig för länet i de frågor som regleras av Förordning med länsstyrelseinstruktion (SFS 2007:825) samt Förordning 2015:1052 om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Länsstyrelsen har en stödjande och samordnande roll inom krisberedskapen och är en länk mellan lokala och regionala aktörer och den nationella nivån. Länsstyrelsen ska ta initiativ till och erbjuda en arena för sektorsövergripande samverkan, med målet att uppnå en god krishanteringsförmåga i länet.

Länsstyrelsens geografiska områdesansvar kan beskrivas enligt följande:

Länsstyrelsen ska

  • vara en sammanhållande funktion mellan aktörer (myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv och andra aktörer) i länet och på den nationella nivån,
  • analysera risker och sårbara förhållanden i den egna verksamheten och upprätthålla förmåga till krisledning,
  • upprätta regional risk- och sårbarhetsanalys,
  • se till att samverkan sker mellan aktörer i länet och med angränsande län,
  • under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter,
  • tillhandahålla en samlad lägesbild som underlag för samverkan och samordning,
  • hålla regeringen underrättad,
  • samordna information till media och allmänheten under en samhällsstörning,
  • efter beslut av regeringen, prioritera och inrikta statliga och internationella resurser.

Områdesansvar

Mer om Länsstyrelsens geografiska områdesansvar