Säkerhet i samhällsplaneringen

Vid beslut om planer enligt plan- och bygglagen är frågorna om miljö, hälsa och säkerhet en viktig aspekt.

Frågorna om hälsa och säkerhet för bebyggelsen; till exempel bullerskydd, trafiksäkerhet och avstånd till störande anläggningar, ska i princip vara slutligt avgjorda i och med att en detaljplan upprättats. Länsstyrelsen har en skyldighet att överpröva kommunens beslut om detaljplan eller områdesbestämmelser om detta inte har skett.

Om en plan kan antas få betydande inverkan på miljön ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas i ett tidigt skede av planprocessen.

Om en plan kan antas medföra betydande olycksrisker, t ex för brand, explosion eller annat, bör en riskanalys utföras som en del av utredningarna till planen.

För att få in säkerhetstänkandet horisontellt i flera verksamhetsområden på Länsstyrelsen, så ingår beredskapsfrågorna som ett av flera perspektiv vid handläggning av samhällsbyggnadsfrågor. Kommunernas upprättade handlingsprogram som tas fram inom ramen för lagen (2003:778) om skydd och olyckor, liksom risk- och sårbarhetsanalys enligt lag (2006:544) om extraordinära händelser bör utgöra underlag för kommunernas översiktsplaner och detaljplaner.   

Länsstyrelserna i Mellansverige, ÖSAM, har tagit fram en rapport som beskriver hur man vid fysisk samhällsplanering bör ta hänsyn till översvämningsrisker. Målsättningen med rekommendationerna är att så långt som möjligt begränsa konsekvenserna av höga flöden.

 AGRIS- rapport