Försvarsmaktsövning Aurora 17

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Övningen innebär en ökad militär närvaro i bl a Västmanland under perioden 18-28 september.

Aurora 17 är den första och största försvarsmaktsövningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga militära stridskrafter (mark-, luft- och sjöstridskrafter) och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Förband i hela Sverige berörs. Dessutom deltar militära förband från andra länder, i syfte att bygga gemensam säkerhet och öka den svenska operativa förmågan. Ett flertal civila myndigheter deltar också.

Var genomförs övningen?

Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige berörs, men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. För att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige kommer deltagande förband att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. I dessa områden informeras markägare och boende särskilt.

Hur påverkar övningen oss i Västmanland?

Hela Mälardalen kommer, i varierande omfattning, att märka av övning Aurora 17. För Västmanlands del innebär det bl. a. att det kommer att röra sig en stor mängd fordon på marken i vårt område. En ökad militär närvaro kommer att vara påtaglig, vilket kan innebära vissa begränsningar i framkomlighet. Övningen påverkar trafiksituationen i berörda områden under övningsperioden, som pågår i huvudsak från måndag den 18 september till torsdag den 28 september.

På Försvarsmaktens webbplats finns en klickbar karta över övningsområdet med mer information om vilka områden som påverkas. Kartan uppdateras kontinuerligt.

Som boende eller resande genom något av de berörda områdena bör du vara uppmärksam på skyltar och anvisningar och följa trafikinformationen via radio för att hålla dig uppdaterad om läget.

Transporter och förband i Västmanland under övningen

Västerås/Sala

  • Förbanden i Västerås/Sala-området hanterar huvudsakligen logistiktjänsten och är grupperade runt västra Västerås (Hässlö – Irsta), norra Västerås (bland annat Hökåsen), Sala (gruvområden) och Saladamm. Logistikresurser transporteras från 18 september till 22 september i huvudsak på E18, gamla E18 och riksväg 70 men även på det mindre vägnätet som binder samman de större vägarna.
  • Omgruppering av militära förband från övningsområdet i Enköping till övningsområden söder om Mälaren sker under helgen 23 september till 25 september med större trafikmängder genom Enköping. Områden som berörs är främst riksväg 55 (Enköping – Strängnäs) och bort till riksväg 56 (Västerås - Eskilstuna).

(Källa: http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-17/har-ovar-vi/)

​Var hittar jag mer information om Aurora 17?

Läs mer om Aurora 17 på Försvarsmaktens webbplats:
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-17/

Frågor och svar om Aurora 17:
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-17/vanliga-fragor-om-aurora-17/

Information about Aurora 17 in english:
http://www.forsvarsmakten.se/en/activities/exercises/aurora-17/

Informationsfolder om Aurora 17:
Utskick till hushåll i Mälardalen (pdf)

Informationsfilm om Aurora 17:

 

​Vad menas med totalförsvar?

Totalförsvar är all den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Verksamheten bedrivs av kommuner, landsting/regioner, privata aktörer och frivilligorganisationer. Genom en mer omfattande övningsverksamhet ökar vi vår totalförsvarsförmåga. Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet, och därför är det viktigt att vi deltar i övningsverksamheten.