Brottsförebyggande arbete

​Länsstyrelsen har från och med 2017 uppdraget att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet. På Länsstyrelsen finns därför en brottsförebyggande samordnare, som ska verka för att minska brottsligheten och öka tryggheten i länet.

Länsstyrelsens uppdrag i länet:
  • ge praktiskt stöd till kommuner och andra medverkande
  • bidra till förbättrad samverkan och ökat erfarenhetsutbyte
  • stödja och ta initiativ till kommunöverskridande, brottsförebyggande åtgärder
  • stärka utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat arbetssätt
  • verka för att det brottsförebyggande arbetet baseras på kunskap och beprövad erfarenhet
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma  utbildningsinsatser
  • fungera som en länk mellan lokal och nationell nivå

Länsstyrelsen en del i den nationella satsningen

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Länsstyrelsen är en del i en nationell och regional stöd- och samordningsstruktur. Den inrättades av regeringen 2017 för att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela samhället. Regeringen har även lanserat ett nytt nationellt brottsförebyggande program – Tillsammans mot brott.  

Målsättningen med åtgärderna är att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället.

Regeringen vill verka för att:

  • öka kunskapsnivån
  • förbättra förutsättningarna för samverkan mellan olika aktörer
  • stimulera och entusiasmera fler aktörer att genomföra brottsförebyggande åtgärder

Programmet riktar sig till  bland annat myndigheter, landsting, kommuner, näringslivet och det civila samhällets aktörer.

Västmanland

I Västmanlands län finns sedan tidigare en regional samordning av brottsförebyggande arbete genom LänsBrå med representanter för länets kommuner samt polisen. Länsstyrelsen har samordningsansvar för nätverket och kommer att verka för att utveckla och förstärka LänsBrå i enlighet med det nya nationella brottsförebyggande program samt Länsstyrelsens uppdrag.

I länet arbetar kommunerna och polisen med utgångspunkt i samverkansöverenskommelsen mellan polisen och kommunerna. Vissa kommuner arbetar med medborgarlöfte som är en utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelserna.

Länsstyrelsen kommer under året att genomföra en kartläggning över pågående insatser, samverkansaktörer och samverkansinsatser i syfte att identifiera utvecklingsbehov. 

Den regionala samordningen ska bidra till  ökat trygghet och minskad brottslighet i Västmanlands län.

 Mer information om brottsförebyggande arbete