Utlysning: Stöd till samarbete på landsbygden – skapa nya jobb

Länsstyrelsen i Västmanland utlyser 1,2 miljoner kronor för samarbete inom besöksnäring på landsbygden som leder till jobbskapande.

​Syftet är att uppnå  samarbeten för nya jobb och diversifiering. Stöd lämnas till projekt för att utvärdera och utveckla produkter, metoder, processer och tekniker i syfte att stärka landsbygdens näringsliv och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden. Den här utlysningen gäller landsbygdsprogrammets delåtgärd 16.2 inom fokusområde 6a.

Målbild

Med avstamp i våra styrkeområden ska vi utveckla besöksnäringen samt ett blomstrande näringsliv genom samarbeten och pilotprojekt!

Prioriteringar

Stöd kan beviljas till utveckling av produkter, processer och tekniker som syftar till att stärka konkurrenskraften för de små företagen i besöksnäringen

1.     Vi ska utveckla besöksnäringen och framförallt fisketurism och hästnäringen som besöksnäring i tre av våra styrkeområden:

  • Strömsholm
  • Närhet till stora lokala marknader
  • Läget vid de stora sjöarna och de urgamla vattenlederna Hedströmmen och Kolbäcksån

2.     Dragare i form av turistmål på landsbygden som kombinerar, jordbruk, wildness, wellness, hållbarhet och försäljning av lokala produkter

Det här kan du söka stöd för

Med samarbetsprojekt menar vi projekt som utvecklar samarbeten mellan flera aktörer, för att gemensamt åstadkomma positiva effekter.

 • Insatserna skall leda till…

  • ökad samverkan i syfte att skapa förutsättningar för mer försäljning och ökad omsättning.
  • samproduktion av paket mellan länets turismaktörer för att skapa nya reseanledningar regionen.
  • fler erbjudanden som stimulerar besökare till att stanna längre, och/eller att besöka under nya säsonger.
  • att skapa erbjudanden som innehåller flera aktörers varierande utbud.
  • att påvisa vikten av att samverka med andra i branschen för att skapa nya reseanledningar och på så sätt inspirera fler aktörer att arbeta på liknande sätt.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, region, företag, föreningar och andra organisationer kan söka stödet.

Projektet ska utföras i samarbete mellan minst två aktörer. En aktör kan söka och övriga aktörer anges som samarbetsparter i ansökan. Ett avtal för samarbete ska upprättas. Insatsen ska gynna landsbygden.


Insatsen ska gynna hela eller delar av länets landsbygd.

Så här mycket kan du få i stöd

Stöd ges till 90% av de stödberättigande utgifter.

Stöd beviljas inte till ansökningar där de stödberättigande utgifterna är mindre än 100 000 kronor. De här utgifterna kan du få stöd för:

1. utgifter för personal
2. indirekta kostnader
3. eget arbete, om den tid som ersättning söks för tidsredovisas särskilt i en projektdagbok
4. köp av tjänst
5. övriga utgifter som är kopplade till projektplanen såsom tryckning av material, möteslokaler och resor

Observera att stöd inte lämnas till forskning.

Vilka villkor finns?

 • Samarbetsprojekt ska genomföras mellan minst två aktörer, det är endast en aktör som kan vara stödmottagare.
 • En detaljerad budget ska bifogas ansökan.
 • Vid handläggningen kommer Länsstyrelsen att kontrollera om du som söker stöd är kreditvärdig och kommer därför att ta en kreditupplysning.
 • Stödmottagarens egna utgifter för projektet bokförs och betalas hos stödmottagaren. Samarbetsparterna fakturerar eventuella utgifter i projektet till stödmottagaren som i sin tur betalar fakturorna till parterna och bokför projektet. Detta förfarande leder till att samtliga utgifter i projektet är betalda och bokförda hos stödmottagaren – vilket är ett krav. Samtliga utgifter i projektet för aktuell period ska vara betalda innan ansökan om utbetalning görs av stödmottagaren.
 • En sökande som är upphandlingsskyldig och som har samarbetsavtal behöver inte upphandla sina samarbetsparter. Samarbetsparter kan dock i sin tur behöva upphandla enligt LOU/LUF.
 • Stödbeloppet kan komma att begränsas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Länsstyrelsen bedömer om begränsningsreglerna ska tillämpas, denna bedömning sker i samband med handläggningen. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen gäller per stödmottagare.
   

Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.

Så här bedömer Länsstyrelsen din ansökan

Landsbygdsprogrammet är ett målstyrt program. Det är de satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Det är alltså inte "först till kvarn" som gäller utan det är den bästa ansökan som får stöd.

Vi kommer att bedöma ansökningarna efter följande kriterier:

 • Projektet har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet
 • Projektet uppfyller identifierade behov
 • Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet

Läs mer i den regionala handlingsplanen för Västmanlands län sidan 132 och bedömningsgrunder i bilaga 27.

När kan projektet starta?

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om projektet blir beviljat eller inte.

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst

Du skickar in din ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst. Till din ansökan ska du skicka in flertalet bilagor, vissa är obligatoriska. För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan så måste den vara komplett. Du ser att din ansökan är komplett om du får ett kvitto som säger att din ansökan är redo för handläggning.

I ansökan kommer du bland annat att behöva uppge:

 • en tydlig beskrivning av ditt projekt
 • varför du vill genomföra projektet
 • vilka som ska genomföra projektet
 • vilken kompetens finns inom projektet
 • vilken målgrupp projektet riktar sig till
 • vilka mål du har med projektet
 • planer för hur verksamheten ska fortsätta att utvecklas efter projekttiden
 • budget och finansiering
 • tidsplan med slutdatum för när projektet ska vara genomfört

Du kan behöva en fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Fullmakten skickas i original till Jordbruksverkets CDB-enhet i Söderhamn, adress finns på blanketten. Bifoga även en kopia av fullmakten i samband med ansökan om stöd.

 

 

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet.