Utlysning: Stöd till samarbete på landsbygden för kortare leveranskedjor och lokal marknad

Länsstyrelsen i Västmanland utlyser 2,2 miljoner kronor för samarbete mellan olika branscher och näringar på landsbygden.

​Syftet med stödet är att genom samarbete korta kedjan mellan jordbruks-/trädgårdsföretag och konsument och att också kunna sälja fler livsmedelsprodukter på den lokala marknaden. Vi är också öppna för projekt som innebär samarbete över läns- och nationsgränser. Den här utlysningen gäller landsbygdsprogrammets delåtgärd 16.4 inom fokusområde 3a.​

Målbild - fler lokala produkter och närmare till konsument

Lönsamma idéer och praktiska lösningar kan komma fram genom nya samarbeten för att få högst en mellanhand mellan konsument och jordbruks- och trädgårdsföretag. Samarbeten kan också underlätta möjligheterna att sälja fler livsmedelsprodukter på den lokala marknaden och stimulera till en ökad lokal förädling av livsmedel. Med lokal marknad menas i det här sammanhanget handel inom Västmanland eller med angränsande landskap. Fler lokala produkter och närmare till konsumenten är målbilden!

Det här kan du söka stöd för

Med samarbetsprojekt menar vi projekt som utvecklar samarbeten mellan flera aktörer, för att gemensamt åstadkomma positiva effekter för den västmanländska livsmedelsproduktionen och leda till ökad konkurrenskraft.

Exempel på samarbeten kan vara:

 • mellan mindre livsmedelsföretag
 • mellan olika led i livsmedelskedjan
 • mellan olika delar av förädlingsledet
 • att tillsammans arbeta fram kostnadseffektiva lösningar av logistik inom den lokala marknaden för mindre producenter
 • mellan olika företag och kulturer

Stöd kan ges till:

 • samarbetsprojekt på landsbygden som inkluderar jordbruks- och livsmedelsföretag och som främjar lokal förädling, ökad försäljning av livsmedelsprodukter på den lokala marknaden eller som bidrar till att fler lokala livsmedelsprodukter säljs med kort livsmedelskedja. Minst ett jordbruksföretag måste ingå i varje projekt.
 • projekt för att utveckla, pröva och utvärdera nya produkter, metoder, processer och tekniker som syftar till att stärka djurvälfärden inom jordbruksverksamhet samt till klimatanpassning för bättre djurvälfärd
 • samarbeten för att utveckla, organisera och genomföra informationsinsatser till skolor och allmänheten om lokalproducerad mat eller mat producerad med kort livsmedelskedja.

Det här kan du inte få stöd för

Stöd ges inte till följande arbeten:

 • till forskning, men du kan använda vetenskapliga metoder för att undersöka effekter av genomförda åtgärder
 • till pågående samarbetsprojekt vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade kluster eller nätverk inte beviljas stöd

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, region, företag, föreningar och andra organisationer kan söka stödet.

Projektet ska utföras i samarbete mellan minst två aktörer. En aktör kan söka och övriga aktörer anges som samarbetsparter i ansökan.

En ansökan får omfatta hela eller delar av länet och gärna förstärka andra insatser. Jordbruks-/trädgårdsföretag eller livsmedelsföretag ska ingå i det aktuella samarbetet.

Så här mycket kan du få i stöd

Du kan få 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd, efter avdrag av eventuella intäkter. De här utgifterna kan du få stöd för:

1. utgifter för personal
2. indirekta kostnader
3. eget arbete, om den tid som ersättning söks för tidsredovisas särskilt i en projektdagbok
4. köp av tjänst
5. övriga utgifter som är kopplade till projektplanen såsom tryckning av material, möteslokaler och resor

Stöd beviljas inte till projektansökningar med mindre än 100 000 kronor i stödberättigade utgifter.

Vilka villkor finns?

 • Samarbetsprojekt ska genomföras mellan minst två aktörer, det är endast en aktör som kan vara stödmottagare.
 • En detaljerad budget ska bifogas ansökan.
 • Vid handläggningen kommer Länsstyrelsen att kontrollera om du som söker stöd är kreditvärdig och kommer därför att ta en kreditupplysning.
 • Stödmottagarens egna utgifter för projektet bokförs och betalas hos stödmottagaren. Samarbetsparterna fakturerar eventuella utgifter i projektet till stödmottagaren som i sin tur betalar fakturorna till parterna och bokför projektet. Detta förfarande leder till att samtliga utgifter i projektet är betalda och bokförda hos stödmottagaren – vilket är ett krav. Samtliga utgifter i projektet för aktuell period ska vara betalda innan ansökan om utbetalning görs av stödmottagaren.
 • En sökande som är upphandlingsskyldig och som har samarbetsavtal behöver inte upphandla sina samarbetsparter. Samarbetsparter kan dock i sin tur behöva upphandla enligt LOU/LUF.
 • Stödbeloppet kan komma att begränsas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Begränsningen innebär att det totala stödet inte får överstiga 200 000 euro under tre beskattningsår, det vill säga året för beslut samt de två föregående beskattningsåren. Länsstyrelsen bedömer om begränsningsreglerna ska tillämpas, denna bedömning sker i samband med handläggningen. I totalsumman ska också andra stöd av mindre betydelse som stödmottagaren har fått under 3-årsperioden räknas med. Begränsningen gäller per stödmottagare.
   

Du kan läsa mer om vilka villkor som gäller i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.

Så här bedömer Länsstyrelsen din ansökan

Landsbygdsprogrammet är ett målstyrt program. Det är de satsningar som bidrar mest till Landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Det är alltså inte "först till kvarn" som gäller utan det är den bästa ansökan som får stöd.

Vi kommer att bedöma ansökningarna efter följande kriterier:

 • Projektet har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet
 • Projektet uppfyller identifierade behov
 • Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet

Läs mer i den regionala handlingsplanen för Västmanlands län sidan 134 och bedömningsgrunder i bilaga 28.

När kan projektet starta?

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om projektet blir beviljat eller inte.

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst

Du skickar in din ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst. Till din ansökan ska du skicka in flertalet bilagor, vissa är obligatoriska. För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan så måste den vara komplett. Du ser att din ansökan är komplett om du får ett kvitto som säger att din ansökan är redo för handläggning.

I ansökan kommer du bland annat att behöva uppge:

 • en tydlig beskrivning av ditt projekt
 • varför du vill genomföra projektet
 • vilka som ska genomföra projektet
 • vilken kompetens finns inom projektet
 • vilken målgrupp projektet riktar sig till
 • vilka mål du har med projektet
 • planer för hur verksamheten ska fortsätta att utvecklas efter projekttiden
 • budget och finansiering
 • tidsplan med slutdatum för när projektet ska vara genomfört

Du kan behöva en fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Fullmakten skickas i original till Jordbruksverkets CDB-enhet i Söderhamn, adress finns på blanketten. Bifoga även en kopia av fullmakten i samband med ansökan om stöd.

 

 

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet.