FREDA Bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer

Våldsutsatta måste uppmärksammas för att kunna få det skydd och stöd de behöver och socialtjänsten har ett särskilt ansvar att upptäcka, utreda, riskbedöma samt ge skydd, stöd och hjälp. Det är en komplex uppgift och till stöd har Socialstyrelsen utvecklat FREDA bedömningsmetoder.

​Länsstyrelserna har i uppdrag att utbilda socialtjänst i FREDA bedömningsmetoder. FREDA består av tre instrument som är avsedda att användas inom socialtjänsten och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer. FREDA-kortfrågor ger professionella stöd att fråga om våld, FREDA-beskrivning utreder karaktär och omfattning våldet och FREDA-farlighetsbedömning avser att ge en bild av risken för fortsatt våld och dödligt våld. Målgruppen är vuxna våldsutsatta personer samt unga som utsatts för våld inom ramen för en parrelation.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tre heldagar. Innehåll är: Lagstiftning - Sammanfattning vad är våld i nära relationer och våldets konsekvenser - Vad kan ingå i en utredning - Nyttan med standardiserade bedömningsinstrument – FREDA kortfrågor, FREDA beskrivning och FREDA farlighetsbedömning - Att göra en riskbedömning och säkerhetsplanering.

Målsättning är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha fått redskap att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd inklusive kunskaper att genomföra en säkerhetsplanering och riskbedömning.

När            7-8 mars och 30 mars 2017

Tid             kl 9.00-16.00 (fika från kl 8.30)

Plats          Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1 i Västerås

Målgrupp   Socialtjänst och verksamheter som utför insatser till våldsutsatta i Västmanland