Skötsel och förvaltning av skyddade områden

Länsstyrelsen förvaltar länets skyddade natur, tillsammans med stiftelser och kommuner. Varje område med skyddad natur har en skötsel- eller bevarande plan där områdets natur- och kulturvärden beskrivs. I planen framgår det vilken skötsel som ska genomföras för att värdena ska bevaras för framtiden.

Maskin som utför restaurering av strandäng, fotografi.
Skötseln av den skyddade naturen varierar mycket mellan olika områden. Vissa har en aktiv skötsel med till exempel betande djur och slåtterängar som slås. I några områden utför vi naturvårdsbränning i skogen för att gynna hotade arter. I många områden får naturen sköta sig helt själv, utan inblandning av människan. Förvaltaren har även till uppgift att se till att det finns anordningar för besökare, som till exempel informationstavlor, fågeltorn, spångar och stigar.

 

Människa som går över en bro över ett vattandrag.

Kostnaderna för skötseln av naturen betalas av Naturvårdsverket. Länsstyrelsen kan också söka andra pengar för att driva stora naturvårdsprojekt, till exempel LIFE-projekt.

LIFE-projekt

LIFE är EU:s miljöfond. LIFE hjälper till att finansiera projekt för skydd och skötsel av natur- eller miljö. Under åren 2015 till 2019 driver Länsstyrelsen i Västmanland projektet LIFE Taiga tillsammans med 13 andra länsstyrelser. Tidigare år har vi även drivit projekten LIFE Asköviken och LIFE MIA.