Strandskydd

Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, åka skridskor och lägga till med en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna eller i vattnet.

Vad innebär strandskyddet?

Inom ett strandskyddat område är det förbjudet att:

 • Bygga ny byggnad och att utföra de gräv- och förberedelsearbeten som krävs för att bygga nytt.
   
  Till exempel: bygga båthus, vedbod, växthus eller friggebod/attefallshus.
   
 • Ändra byggnaders utformning eller användning, göra andra anordningar och anläggningar om det hindrar eller avhåller allmänheten. Det är också förbjudet att utföra de gräv- och förberedelsearbeten som krävs för att göra detta.

  Till exempel: ställa ut utemöbler, sätta upp skylt, anlägga rabatter, klippa gräsmatta på ett sådant sätt att allmänheten inte känner sig välkommen. Det är inte heller tillåtet att göra i ordning ett båthus eller ett uthus så att det kan användas som sommarstuga eller för övernattning mer än enstaka nätter.

 • Utföra någon åtgärd som kan förändra livsvillkoren för djur- och växtarter på ett betydande sätt.

  Till exempel: fälla fler än enstaka träd, anlägga vägar, parkeringsplatser, bryggor, gräva eller lägga upp högar med jord, grus eller kompost.

Undantag för jordbrukare, yrkesfiskare och skogsbrukare

Det finns vissa byggnationer och åtgärder som inte omfattas av strandskyddsförbudet. Det gäller ekonomibyggnader och anordningar som behövs för näringsverksamhet inom jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel. Undantaget gäller om byggnaden eller anordningen måste ligga inom strandskyddat område för sin funktions skull. Till exempel fiskebod, skogsbilväg, vattenförsörjning för betesdjur.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet är ett allmänt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag, oavsett storlek. Det skyddade området är i vanliga fall 100 meter från strandkanten, både in på land och ut i vattnet. Länsstyrelsen kan ändra gränsen för strandskyddet, både genom att utöka eller minska det.

Illustration av det generella och utvidgade strandskyddet

I Västmanland gäller att strandskyddet är:

 • utökat till 300 meter runt stora delar av Mälaren
 • utökat till 300 m vid delar av Hjälmaren
 • utökat till 300 m vid delar av sjön Långsvan i Skinnskattebergs kommun
 • utökat till 300 m vid Åmänningens sydvästra strand i Surahammar och Fagersta kommuner
 • utökat till 300 m vid Dalälven
 • utökat till 300 m på öar, holmar och skär i områdena ovan
 • minskat till 25 m vid alla större diken
 • minskat till 25 m vid mindre vattendrag

Beslut om utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen i Västmanland har fattat ett beslut om utvidgat strandskydd i länet. Till beslutet om det utvidgade strandskyddet finns det detaljerade kartor för varje kommun, kartorna finns också som shape-filer.

Här hittar du alla kartor, shape-filer och beslutet.

Du kan också kontakta din kommun eller Länsstyrelsen för att få mer information.


Beslut om undantag för vissa komplementbyggnader

Länsstyrelsen i Västmanland har fattat ett beslut om undantag för vissa kompletteringsåtgärder till din huvudbyggnad. Beslutet handlar om komplementbyggnader, tillbyggnader och anläggningar på maximalt 15 m2 och exteriöra förändringar. Undantaget gäller bara om åtgärden sker inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare än 25 meter från strandkanten. Om du redan har en fastlagd tomtplatsavgränsning får du inte gå utanför denna.

Här hittar du beslutet.