Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som skyddas inom EU. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer försvinner.
Öppen slåtteräng, ängslador och en kyrka i bakgrunden

Vad är Natura 2000?

EU:s medlemsländer har beslutat om ett antal naturtyper, växter och djur som behöver skyddas sett ur ett europeiskt perspektiv. Dessa ingår i ett nätverk som kallas Natura 2000. Varje EU-land bidrar till nätverket med naturområden som är typiska för landet. Medlemsländerna är ansvariga för att områden som ingår i Natura 2000 får den skötsel de behöver och att naturvärdena bevaras. I Sverige finns drygt 4 000 Natura 2000-områden. Områdena väljs ut av Länsstyrelsen i respektive län.

Svarttärnor vid sjö

Bevarandeplaner

En bevarandeplan är en beskrivning av ett Natura 2000-område och den natur och de arter som är viktiga att bevara. Bevarandeplanen beskriver vilken typ av skötsel och skydd som behövs för att behålla naturvärdena i området. I den finns också information om vilka verksamheter eller åtgärder som eventuellt kan hota de arter och livsmiljöer som ska skyddas enligt Natura 2000. Bevarandeplanerna är viktiga underlag för olika tillståndsprövningar i Natura-2000 områdena.

Klicka här för att söka fram bevarandeplaner och kartor för länets alla Natura 2000-områden.

 

Logga Natura 2000

Kontakta oss

För övergripande frågor om Natura 2000 kontakta
Carl Hanson
010-224 92 68

För frågor om tillstånd rörande Natura 2000 kontakta
Lena Strömvall
010-224 93 53

 Översiktskarta Natura 2000

Översiktskarta Natura 2000

 Bevarandeplaner

Varje Natura 2000-område har en bevarandeplan. Dessa kan du ladda ner via länken nedan. 

Länets Natura 2000-områden