Biotopskydd

I jordbrukslandskapet är en del små och avgränsade mark- och vattenområden skyddade enligt svenskt lag. Det kallas biotopskydd och gäller alléer, diken, småvatten, våtmarker, källor, stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar. Biotopskyddet innebär att det är förbjudet att ta bort eller skada biotoperna.
Allé längs en grusväg med åkrar på båda sidorna om allén.

​​​Många djur och växter påverkas av de förändringar som sker i det moderna jordbrukslandskapet. Deras livsmiljöer, biotoper, som de är beroende av försvinner i allt högre takt. Därför finns ett lagskydd, biotopskyddet, för att bevara de miljöer som växterna och djuren behöver för att överleva. Biotoperna är även historiskt värdefulla eftersom de visar på äldre tiders användning av landskapet.

Definitioner av de skyddade biotoperna som finns i Västmanland:

 • Alléer
  Lövträd planterade i enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd. Allén ska framför allt bestå av vuxna träd. Träden ska stå längs en väg, längs det som tidigare var en väg, eller i ett i övrigt öppen landskap.
 • Öppna diken, källor, våtmarker och småvatten
  Våtmarker, källor och andra småvatten i jordbruksmark som har fuktig markyta hela eller en stor del av året. Arealen är högst ett hektar. Exempel kan vara gölar, kärr, vätar och dammar. Även öppna diken och högst två meter breda naturliga bäckfåror räknas som småvatten, oberoende av areal. Ett vanligt missförstånd är att diket måste vara vattenförande för att vara skyddat. Men det räcker att det finns fuktig markyta en stor del av året.

Illustration vilka diken som är eller inte är biotopskyddade. Klicka på bilden för större bild (pdf). 

 • Stenmurar
  Konstruktion av stenar lagda på varandra som har en tydligt långsträckt utformning i jordbrukslandskapet.

 

Illustration vilka stenmurar som är eller inte är biotopskyddade. Klicka på bilden för större bild (pdf). 

 • Odlingsrösen
  Hög eller samling av stenar som har lagts ihop i samband med jordbruk. Odlingsrösena ska ligga på eller i anslutning till jordbruksmark.
 • Åkerholmar
  Naturliga odlingshinder som helt omges av åkermark eller betesvall. Arealen är högst 0,5 hektar.

 

Illustration vilka åkerholmar och odlingsrösen som är eller inte är biotopskyddade. Klicka på bilden för större bild (pdf). 

Dispens från biotopskyddet

Om du vill bedriva någon verksamhet eller göra någon åtgärd som kan skada ett biotopskyddat område måste du först ansöka om dispens hos Länsstyrelsen.

Klicka här för att läsa mer om vilka åtgärder som kan vara skadliga och hur du ansöker om dispens.