Tillstånd och dispenser

Vill du göra något som kan påverka naturen och miljön i områden som är skyddade på något sätt kan du behöva ansöka om tillstånd eller dispens. Åtgärder eller verksamheter som kan påverka naturen är till exempel gräv- och schaktarbeten, bygga och bygga ut hus, bryggor och andra anläggningar, samla in djur och växter, fälla eller beskära träd.
Skylt på ek "Fridlyst enligt lag" och en skalbagge.

Naturen omfattas av olika regler

Natur som är skyddad på olika sätt, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du vill göra något som inte är tillåtet i ett skyddat område behöver du tillstånd eller dispens.

Vad betyder dispens och tillstånd?

Dispens betyder undantag från ett förbud. Det innebär att om åtgärden du vill göra är förbjuden kan du ansöka om dispens om du har särskilda skäl och det du vill göra inte strider mot syftet med skyddet.

Ibland finns det en tillståndsplikt istället för ett förbud. Tillstånd kräver inte några särskilda skäl, utan handlar ofta om hur och när du vill utföra din åtgärd.

Olika typer av skydd där tillstånd eller dispens behövs: 

Reglerna är olika för olika skydd. För att veta vilka regler som gäller för just det du vill göra måste du ta reda på vad som gäller för det berörda området. På varje webbsida för de här olika typerna av skydd kan du läsa om hur du gör för att ansöka om tillstånd eller dispens. Reglerna gäller i de flesta fall för alla, oavsett om du är markägare eller inte, eller om du är privatperson eller ett företag.

Hur vet jag om jag berörs av ett av de här skydden?

Nationalparker, naturreservat, de flesta Natura 2000-områdena, naturminnen och fågelskyddsområden är utmarkerade i naturen. Det finns också kartor över de här områdena på Länsstyrelsens webbplats. Strandskydd och biotopskydd är allmänna skydd som gäller överallt. Läs på respektive webbsida ovan för att få veta mer. Fridlysta växter och djur kan finnas överallt i naturen. Många växter och djur finns inrapporterade i Artportalen.

Klicka här för att komma till Artportalen.

Naturen utanför skyddade områden

Om du vill göra en åtgärd som kan påverka naturen men som inte berör något av de här skydden kan du behöva samråda med Länsstyrelsen ändå.

Klicka här för att läsa om samråd.

 

 

Sök efter fridlysta djur, växter och svampar i Artportalen