Älgjakt

Jakten börjar alltid den andra måndagen i oktober.
Från år 2012 gäller nya regler för förvaltningen, läs mer under det nya älgförvaltningssystemet. Här sammanfattas vad som gäller för de olika registreringsalternativen.

Älgtjur vid skogskanten

Licensområde (A-licens)

Ett licensområde ska vara av sådan storlek och beskaffenhet i övrigt att det är lämpat för älgjakt. Länsstyrelsen får vägra att registrera ett område som licensområde om områdets beskaffenhet inte medger en avskjutning av minst en älgkalv om året.

För att sedan få ytterligare tilldelning av vuxna djur och kalvar görs en bedömning av området utav älgförvaltningsgruppen inom respektive älgförvaltningsområde (ÄFO). Inför varje nytt jaktår skickas ett tilldelningsbeslut ut och tilldelningen kan variera från år till år.

Älgskötselområde (ÄSO)

Ett älgskötselområde ska vara lämpat för älgjakt och vara av sådan storlek att det medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar om året. Planering av avskjutning sker med en älgskötselplan som löper över en treårsperiod.

Oregistrerad mark

Att jaga på oregistrerad mark innebär att marken inte ingår i ett licens- eller älgskötselområde. Då får den som har jakträtten skjuta fritt antal älgkalvar under den tid som beslutats av den länsstyrelse för det ÄFO marken ligger inom. Det tas ett beslut vid berörd länsstyrelse varje år.

För alla oregistrerade marker där det fälls en eller flera älgkalvar, ska en fällavgift betalas in till den länsstyrelse som administrerar det ÄFO som kalven/kalvarna fällts i. Fällavgiften beslutas varje år vid berörd länsstyrelse.

Karta över de ÄFO:n som Länsstyrelsen i Västmanlands län administrerar finns i högerbox. Är du osäker vilket ÄFO du tillhör, hör av dig till länsstyrelsen i ditt län.

 

Registrering av älgjaktsområde

Ansökan

Ansökan om nyregistrering eller ändringar av ett  älgjaktsområde ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför nytt jaktår. Till ansökan ska en karta bifogas med området tydligt inritat.

Samtidigt betalas en ansökningsavgift på 2300 kronor till Länsstyrelsen i Västmanlands läns BG 5051-8745.

Registreringsavgift

I följande fall kostar det 2300 kronor:

  • Nyregistrering av älgskötselområde och licensområde
  • Sammanslagning av två eller flera licensområden
  • Utökning av älgskötselområde eller licensområde med fastigheter

I följande fall är det gratis:

  • Utökning av ÄSO med tillkommande licensområden
  • Minskning av ÄSO eller licensområden med fastigheter

 

 Content Editor

​Karta över länets älgförvaltningsområden

som gäller till och med 31 december 2017.

 Karta

11 oktober 2017 togs beslut om ändring av vissa gränser för älgförvaltningsområden i Västmanlands län. Nya gränserna gäller från och med 1 januari 2018

Beslut om nya gränser

Karta för hela länet

Karta Fagersta-Möklinta ÄFO 1

Karta Gunnilbo ÄFO 2

Karta Kungsö ÄFO 3

 Beslut om älgjakten 2015/16

Länsstyrelsen har fattat beslut om jakttider och fällavgifter. Läs hela beslutet genom att klicka på länken nedan.

Jakttider älgjakten 2017/18 

Fällavgifter älgjakten 2017/18

Personer som kan intyga att älg är otjänlig som människoföda:

Mikael Pettersson  070-666 24 54 Kungsör

Hans Vestholm 070-377 56 47 Kungsör

Göran Pejmo 070-2706932 Köping

Stig-Olov Jansson 070-7990398 Fagersta

Michael Carlsson 070-5418086 Sala

Intyg för kasserad älg